Kära aktieägare,

Styrelsen har beslutat att bolaget ska genomföra nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Detta med syfte att bolaget ska kunna stärka sin allmänna finansiella ställning, samt att möjliggöra finansiering av framtida potentiella företagsförvärv. Detta är en nyemission jag själv stödjer. Jag avser använda mina teckningsrätter fullt ut och därmed teckna aktier för minst 3,4 miljoner via mitt investmentbolag Capital Conquest AB (publ.) Min tilltro till bolaget och dess nuvarande verksamhet är idag stor. Skulle inte alla teckningsrätter används i emissionen avser Capital Conquest även teckna 2-3 miljoner utan företrädesrätt i emissionen.

Som de flesta av aktieägarna redan vet har bolaget tidigare genomfört 1-2 nyemissioner per år. Detta för att täcka löpande förluster i verksamheten. Förlusterna har i sin tur resulterat i ett skattemässigt underskott på 95 Mkr och därmed även en latent skattefordran på ca 20,9 Mkr vilket i dag ligger bolaget tillgodo vid framtida vinster.

Denna emission, till skillnad från tidigare emissioner, har till syfte att skapa tillväxtkapital till bolaget i stället för att täcka förluster. Med hjälp av utökat rörelsekapital är det bolagets målsättning och förhoppning att verksamheten ska kunna expandera i snabbare takt samt möjliggöra nya företagsförvärv och därmed skapa en värdetillväxt för bolagets aktieägare.

Kort innebär erbjudandet att nuvarande aktieägare kan teckna tre nya aktier för varje gammal aktie till ett pris om 0,029 kr per aktie, vilket är cirka 45 % rabatt mot senaste betalningskursen för bolagets aktie.

Som jag kommunicerade i vår senaste delårsrapport (Q3) är det min och styrelsens bedömning att bolaget verksamhet nu kommer kunna redovisa ett positivt rörelseresultat i Q4 (exklusive de kvarvarande avvecklingskostnader från tidigare ledning) och äntligen börja ge avkastning till bolagets aktieägare då våra förutsättningar till detta är idag mycket goda. Bara genom vårt distributionsavtal med T2 Biosystem kommer bolaget väsentligt kunna öka sin omsättning och resultat.

Förutom att driva verksamheten framåt och faktiskt tjäna pengar är det bolagets målsättning att så snart som möjligt även återlista bolagets B-aktie på en svensk MTF lista. Det är styrelsens uppfattning att bolaget uppfyller de krav som ställs inför en listning, bolaget har dock ännu inte lämnat in någon ansökan.

Min förhoppning och tro är att detta kommer bli bolagets sista nyemission. Med det sagt har vi i stället siktet inställt på att 2018 blir året då bolaget genomför en väldigt efterlängtad aktieutdelning till bolagets aktieägare!

Glenn Renhult
VD och koncernchef