Kära aktieägare

Som nytillträdd VD konstaterar jag att det varit tre händelserika kvartal för Biotech-IgG. Jag vill i detta brev börja med att tacka Anders Edvardsson, tidigare VD, för sitt engagemang. Bolaget har på kort tid rullat ut ett antal åtgärder som nu ligger till grund för den positiva framtid jag ser framför mig och bolaget. Mitt viktigaste konstaterande är det faktum att företaget för första gången på många år är på väg att börja känna pengar för egen maskin. Trots den turbulens som präglat de tre första kvartalen har företaget lyckats hålla liv i försäljningen och även fokuserat på att utveckla den. Detta visar sig i orderingång och statistik efter kvartalets utgång. Vidare syns även effekterna av de sedan tidigare sjösatta kostnadsbesparingsprogrammen i siffrorna efter kvartalets utgång. Med detta sagt ser jag positivt på Q4 i allmänhet och på framtiden i synnerhet.

När jag blickar bakåt konstaterar jag att bolagets tidigare overheads och administration belastat företaget med ca 4,5 – 5,5 miljoner på årsbasis. Detta har också varit den störst bidragande anledningen till bolagets ständiga negativa resultat. Min fasta uppfattning är att bolag i Biotechs storlek måste kunna vara pragmatiska, snabbfotade och rustade för att snabbt anpassa sig efter rådande omständigheter. Min slutsats är att bolaget i nuläget behöver fokusera mer på affären och vad som verkligen genererar pengar än tidigare samt att ha en slimmad organisation med effektiva processer. Således kommer detta också bli mitt fokus under Q4.

När jag adderar sista tidens positiva händelser på vår säljfront med de effekter som börjar visa sig från kostnadsbesparingarna och bortser från de engångskostnader härledda till tidigare lednings beslut ser jag ett resultat. Resultatet ger mig mod att tro och hoppas att vi redan i Q4 skall få se vinst och svarta siffror, äntligen avkastning till bolagets aktieägare. För att gå mot ovan nämnda önskade läge kommer fokus under det kommande kvartalet ligga på följande saker:

• Ökad försäljning och ett förbättrat rörelseresultat
• Extra bolagstämma den 9 november 2017
• Medverka i skandinaviens största mässa den 13-16 november i Düsseldorf
• Ny hemsida för dotterbolaget Biotech-IgG A/S med bland annat en ny försäljningsportal
• Ny hemsida för moderbolaget som är riktat till bolagets aktieägare
• Åternotering av bolagets aktie på en svensk MTF lista inom 3-6 månader
• Fortsatt konsolidering och effektivisering av koncernens resurser

Glenn Renhult, VD
Biotech-igG AB (publ)

• Resultatet i koncernen uppgick till -1 085 tkr (-733tkr).
• Resultatet i moderbolaget uppgick till -818 tkr (-728 tkr).
• Bolaget har även kostnadsförts 1 025 tkr i form av engångskostnader i anslutning till bolagets
nya besparingsprogram och de uppsägningskostnader samt avvecklingskostnader för kontoret i Lund.
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 238 tkr (1 250 tkr).
• Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 643 tkr (696tkr).
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).
• Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 241 tkr (897 tkr),
varav moderbolaget 1 216 tkr (321 tkr).

Ladda ner hela rapporten här 2017 Q3. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.