Informationspolicy och riskhantering

Informationspolicy för Biotech-IgG Equity AB (publ) är att förmedla information både internt och externt så att kunskap och förtroende om bolaget och dess verksamhet upprätthålls. Informationen ska vara korrekt, relevant och välformulerad samt anpassad till våra målgrupper, vilka är aktieägare, analytiker, media, samarbetspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänheten. Information till aktieägare och andra intressenter ska bedrivas med transparens, tillgänglighet och tillförlitlighet.

Informationen får inte vara etiskt stridbar. Styrelsen och anställda i bolaget har en viktig roll vad gäller informationshantering. Bolaget ska kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är lättförståelig, sanningsenlig, relevant och av kvalitet. Personal i ledande ställning ska vara uppdaterade beträffande senaste nyheter, fakta och bolagets finansiella situation.

Då bolaget har valt att ha en stor riskspridning i sin aktieportfölj begränsas bolagets finansiella risker till minimala. Bolaget har primärt som målsättning att aldrig placera mer än 40% av bolagets kapital i ett enskilt aktieinnehav. Undantag kan dock göras vid placeringar i bankaktier, vilket bolaget endast räknar som en kortsiktig finansiell placering.