Styrelsen i Biotech Equity AB (publ) har idag den 2017-11-16 beslutat med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 att genomföra en företrädesemission på 24,2 miljoner. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och av bolagets huvudägare på cirka 4,0 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 23 november till 7 december 2017.

Teckningskurs: 0.029 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 23 november 2017 är aktieägare.

Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i bolaget.

– Avstämningsdag är den 23 november 2017.

– Antal aktier i erbjudandet omfattar 836 199 660 aktier.

– Antal aktier innan emission uppgår till 278 733 220 aktier.

– Antal aktier efter emission uppgår till 1 114 932 880 aktier. (under förutsättning att emissionen fulltecknas)

– Pre money värdering är cirka 8,1 MSEK.

– Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 75 % för de aktieägare som inte väljer att delta i emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

VD Kommentar 

Styrelsen har beslutat att bolaget ska genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bolaget ska kunna stärka sin allmänna finansiella ställning, samt att möjliggöra finansiering av framtida företagsförvärv. En nyemission som jag själv stödjer och jag avser att använda mina teckningsrätter fullt ut och därmed teckna aktier för minst 3,4 miljoner via mitt investmentbolag Capital Conquest AB (publ) då min tilltro till bolaget och dess nuvarande verksamhet är idag väldigt stor och om inte alla teckningsrätter används i emissionen så avser vi även att teckna 2-3 miljoner utan företrädesrätt i emissionen.

Som ni flesta vet så har bolaget tidigare varit tvungen att genomföra 1-2 nyemissioner per år bara för att täcka löpande förluster i verksamheten vilket i sin tur har resulterat i ett skattemässiga underskott på hela 95 Mkr och därmed även en latent skattefordran på ca 20,9 Mkr som ligger bolaget tillgodo vid framtida vinster.

Men till skillnad från tidigare emissioner som bolaget har varit tvungen att genomföra så genomförs inte denna emission för att täcka förluster utan istället för att skapa tillväxt kapital till bolaget. Genom utökat rörelsekapital är det bolagets målsättning och förhoppning att verksamheten ska kunna expandera i snabbare takt samt möjliggöra nya företagsförvärv och därmed skapa en värdetillväxt för bolagets aktieägare. Kort innebär erbjudandet att ni kan teckna tre nya aktier för varje gammal aktie till ett pris om 0,029 kr per aktie, vilket är cirka 45 % rabatt mot senaste betalningskursen för bolagets aktie.

Som jag tidigare kommunicerade i vår senaste delårsrapport (Q3) så är det min och styrelsens bedömning att bolaget verksamhet nu kommer kunna redovisa ett positivt rörelseresultat i Q4 (exklusive de kvarvarande avvecklingskostnader från tidigare ledning)  och äntligen börja ge avkastning till bolagets aktieägare då våra förutsättningar till detta är idag mycket goda. Bara genom vårt distributionsavtal med T2 Biosystem kommer bolaget att väsentligt kunna öka sin omsättning och resultat.

Förutom att driva verksamheten framåt och faktiskt tjäna pengar är det bolagets målsättning att så snart som möjligt även återlista bolagets B-aktie på en svensk MTF lista och det är styrelsens uppfattning att bolaget uppfyller de krav som ställs inför en listning, bolaget har dock ännu inte lämnat in någon ansökan.

Min förhoppning och tro är att detta kommer bli bolagets sista nyemission och nästa år istället kan bolaget genomföra en väldigt efterlängtad aktieutdelning till bolagets aktieägare!

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73