Styrelseordförande har ordet
Efter ett år som styrelsens ordförande i Biotech IgG kan jag konstatera att mycket har hänt. Denna skrivelse kommer dock fokusera på det jag tror betyder mest för våra aktieägare, en åternotering. Bolaget har sedan 2002 genomfört 27 st nyemissioner till ett sammanlagt värde av ca 100 miljoner. Under samma tid har bolaget omsatt 60 miljoner och gjort ett negativt resultat på 70 miljoner, företaget har aldrig visat vinst. Med den succesiva utspädning av ägandet som nyemissionerna föranlett samt uteblivet resultat har aktien kommit att bli en, så kallad, frimärksaktie. Med det är företaget inte attraktivt för de svenska handelsplatserna att ha som kund. Detta blev mycket tydligt för mig och övriga nyckelpersoner när vi tog över ledningen i maj 2017. Konsekvensen blev avnotering från Aktietorgen 2017-10-06.

Så här i efterhand och med facit i hand kan jag personligen tycka att detta var det bästa som kunde hända bolaget. Trycket och kraven från Aktietorget var enormt och långt ifrån rimligt. I och med avnoteringen har ledningen getts tid och utrymme att sortera, prioritera och fokusera. Detta fokus visar sitt tydliga resultat, företaget tjänar för första gången pengar.

Åternoteringsprocessen fortgår. De rådgivare vi anlitar belyser företagets historiskt dåliga renommé ur ett marknadsplatsperspektiv. Vi är rekommenderade att inte gå för fort fram. Vi bör ha minst två kvartal, och gärna fler, att visa upp där det tydligt framgår att vi står på egna ben samt att vi har en organisation som förutom att driva affär kan svara upp till de hårda krav som ställs på att vara noterat. 708 tusen kr i resultat för Q1 talar sitt tydliga språk. De två första månaderna i Q2 har även bolaget ökat sin omsättning med ett positivtresultat och detta talar även det sitt tydliga språk. Sakta men säkert formas ett bolag och en organisation som är väl rustat för en ny hård prövning på någon av våra marknadsplatser.

Med detta sagt vill jag poängtera att det är min och styrelsens högsta prioritet att fortsätta den fina vändningen och därmed få bolaget att tjäna pengar och skapa värde för våra aktieägare. Parallellt med det få bolaget tillbaka till någon av våra marknadsplatser. Jag ser med tillförsikt fram mot resten av året och den fortsatta vägen mot att få se Biotech IgG´s aktie tillgänglig för allmän handel, säger Mats Andersson, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

VD har ordet
Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter att leverera goda resultat och intresset för T2 Biosystems produkt T2Dx är stort, både bland våra befintliga kunder och bland nya intressenter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Island. Det är minst sagt en väldigt spännande marknad Bolaget är verksamt på med en enorm potential. Den respons vi får både kunder och intressenter vittnar om att Bolaget går en framgångsrik tid till mötes.

Tillväxt
Vår målsättning och förhoppning är att vi under 2018 kommer placera ut minst 10st maskiner om allt går som planerat. Största intresset för T2 instrumentet har vi hittills fått i Danmark där vi idag för förhandlingar med 5 nya sjukhus om att leverera T2Dx till deras labbavdelningar. Under april meddelade även vår kund Rigshospitalet (centralsjukhuset i Danmark) att de var klara med sin danska studie och att de nu tagit maskinen i fullt kommersiellt bruk. Detta betyder ökade försäljningsvolymer för både oss och vår leverantör T2 Biosystem. Vi för även en dialog med Rigshospitalet om att under augusti/september leverera ytterligare en T2Dx då de som Danmarks största centralsjukhus hanterar stora volymer blodanalyser.

Marknadsaktiviteter
Under slutet av maj medverkar Bolaget tillsammans med T2 Biosystem på mässan ”Mikrobiologiska vårmötet” i Karlstad. Det samarrangeras för fjärde året i rad av de Mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM), Infektionsläkarföreningen (SILF) och Infektionssjuksköterskorna (IFIS). Vi kommer demonstrera och köra en T2 maskin live där besökarna har möjligheten att titta närmare på maskinen samt ställa frågor direkt till T2:s tekniker. Övriga marknadsaktiviteter pågår för fullt där potentiella sjukhus i samtliga nordiska länder bearbetas för att informera om T2.

Positivt resultat Q1
Jag skrev i mitt VD brev i nov/dec 2017 att vi med största sannolikhet kommer ha en mycket god tillväxt i bolaget och att vi skulle vara vinstdrivande redan under första kvartalet 2018. En prognos som vi nu har infriat då vi för Q1 redovisade en ökad tillväxt med ett positivt rörelseresultat. Vår nya affärsmodell har visat sig fungera mycket bra och jag ser stora möjligheter att öka våra marknadsandelar i samtliga nordiska länder. Parallellt med pågående aktiviteter i Sverige, Danmark och Norge har vi nyligen påbörjat vårt försäljningsarbete även på Island och i Finland, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Expansionsmöjligheter
För att ta tillvara på bolagets expansionsmöjligheter och öka bolagets intäkter, vill vi kunna erbjuda sjukhusen en egen finansieringsmöjlighet av T2 istället för att köpa maskinen direkt. Detta kommer ha en positiv ökning av vår bruttomarginal med 5% per månad om sjukhusen väljer att få maskinen finansierad av oss. Detta är en affärsmodell som har visat sig intressant för många av de mindre sjukhus som inte har samma ekonomiska möjlighet som de större. Mot bakgrund av detta så undersöker nu bolaget möjligheten att ge ut en företagsobligation riktad till dig som är aktieägare i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Jag vill dock betona att bolaget idag har en stark finansiell ställning men inte möjligheten att kunna erbjuda alla våra kunder finansieringsmöjlighet av en T2Dx vilket är väldigt kapitalbindande i sig. Vi tror dock att en företagsobligation skulle ge bolaget en mycket god möjlighet till en ökad försäljning samt ett förbättrat rörelseresultat då vi även får en finansiell hävstång genom lånat kapital jämfört med eget kapital.

Är du intresserad av att få en god avkastning på ditt sparkapital samtidigt som du skapar tillväxtmöjligheter för Biotech-IgG Equity AB så kan du redan nu anmäla ditt intresse enligt den bifogade blanketten. Bolaget kommer då kontakta dig med fullständiga villkor. Nyhetsbrev, pressmeddelanden och delårsrapporter publiceras på bolaget hemsida www.biotech-equity.se och ni kan alltid nå oss på info@biotech-igg.com.

Som avslutning vill jag tacka alla aktieägare för ert stöd och för att ni valt att följa med bolaget på dess tillväxtresa där vi tillsammans ser fram emot de kommande aktieutdelningarna bolaget kommer kunna genomföra om vår försäljning fortsätter som budgeterat.

Till sist önskar vi er alla en Trevlig sommar!

Glenn Renhult, VD och Mats Andersson, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com