Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd från sitt bemyndigande från årstämman den 20 juni 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission till strategisk investerare om totalt 20 000 000 b-aktier till teckningskursen 0.052 kr.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ökat delägarskap för ett flertal finansiellt strategiska investerare som har visat bolaget ett stort intresse under en längre tid och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning. Den riktade nyemissionen väntas tillföra bolaget omkring 1,0 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar Biotech-IgG Equity aktiekapital från 7 638 181,33 kronor till 7 838 181,33 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Biotech-IgG Equity att uppgå till 783 818 168 stycken. Nyemissionen innebär en utspädning för Biotech-IgG Equity befintliga aktieägare med cirka 2,6 procent efter genomförd nyemission och bolagsvärdet har ökat från 32,1 miljoner till 40,7 miljoner.

Rådgivare har varit Capital Conquest AB (publ) i samband med denna kapitalanskaffning.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com