• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 24 298 tkr (7 653 kr).
  • Resultatet i koncernen uppgick till 3 114 tkr (-4 467 tkr) (resultat på koncernnivå jämfört med föregående år
  • Försäljningsökning om 317%.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,004 kr (-0,02 kr).
  • Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 795 109 kr (3 106 tkr)

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner bokslutskommuniké 2018 (PDF 14MB)