Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) 556529-6224, kallas till årsstämma onsdagen den 13 juni kl.12.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 07 juni 2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 måndag den 10 juni 2019 under adress Biotech-IgG Equity AB (publ), Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg eller via e-post till info@biotech-equity.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen 14 juni 2018, Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
 13. Val av revisor eller revisorer, se närmare nedan
 14. Beslut om att bemyndiga styrelsen., se närmare nedan.
 15. Beslut om utgivande av teckningsoptioner, se närmare nedan.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen, se nedan.
 17. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

10. Fastställande arvodet till styrelsen
Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 45.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr, dock inget arvode utgår till ledamöter som är anställda inom koncernen.

12. Val av styrelseledamöter
Förslag att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Mats Andersson samt nyvälja Hans Larnefeldt.

13. Val av revisor eller revisorer.
Förslag att omvälja sittande revisorer.

14. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

15. Beslut om teckningsoptioner
För att säkerställa ytterligare expansionskapital samt knytta upp nyckelpersoner och befintliga såväl som nya samarbetspartners till verksamheten föreslås beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt följande:

 • Teckning av teckningsoptioner ska ske senast 30 Juni 2019.
 • Teckning av teckningsoptioner sker utan kostnad.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckning 1 st B-aktier under perioden 1/7 – 2019 till 31/12 – 2022.
 • Totalt kan högst 80 000 000 st teckningsoptioner utges.
 • Teckning av B-aktier sker till ett pris av 0,052 kr per B-aktie vilket innebär att totalt till bolaget kan tillföras 4 160 000 kr om alla teckningsoptioner utnyttjas.
 • Teckningen sker utan företrädesrätt får befintliga aktieägare och vänder sig till följande investerare.

  SAREKO Consulting AB äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner
  Stefan Nyman äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner
  Hans Larnefeldt. äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner
  Capital Conquest AB (publ) äger rätt att teckna högst 50 000 000 st teckningsoptioner

16. Beslut om ändring av bolagsordningens 4:e pararaf
Första två meningarna i paragrafen ändras och får följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara 750 000 000 samt högst 3 000 000 000.

Göteborg den 08 maj 2019
Styrelsen

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner KALLELSE ÅRSSTÄMMA (PDF 416KB)

Ladda ner pressmeddelande (PDF 59KB)