• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 28 557 tkr (14 036 tkr)
  • Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -908 tkr (1 114 tkr)
  • Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -20 241 tkr (1 114 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (0,01 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 869 tkr (1 195 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 15 445 tkr (22 892 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 839 064 527 st (678 085 494)

Johan Lee Backman
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Läs hela delårsrapporten för kvartal 3 här.