Read press release in english here

Biotech-IgG Equity har haft ett intensivt första halvår där vårt fokus har varit på att etablera nya T2Dx instrument både i Sverige, Danmark och Norge med vår samarbetspartner T2 Biosystem i USA. Trots Covid-19 epidemin som har haft en stor påverkan på vår omvärld har vi ändå lyckats påvisa en mycket god tillväxt i alla divisioner och framför allt inom blodanalyser, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity.

Biotech IgG Equity AB:s etablering av T2 Biosystems blodanalysinstrument
Biotech har idag 5 stycken T2Dx instrument utplacerade på strategiska sjukhus i Sverige och Danmark och ett arbete pågår för att etablera instrument såväl i Norge. T2 Biosystems finns redan representerade i övriga Europa och i en generell jämförelse med övriga länders etableringstid har Biotech en skyndsam utveckling. Länder som Spanien, Italien, Tyskland, Östeuropa påbörjade sin marknadsetablering cirka 1-2 år tidigare än Biotech och vid sådan jämförelse följer Biotechs utveckling övriga länder, men har samtidigt gått fortare fram. Detta indikerar också för framtiden då utvecklingen i övriga länder, som tidsmässigt ligger steget före Biotech med ca 1,5 år, har en positiv utvecklingskurva och som är applicerbar för att kunna prognostisera vår egen marknad. Ytterligare positiva faktorer är vårt samarbete med strategiska sjukhus såsom Sahlgrenska, Akademiska och Karolinska. Mycket av det som sker på Karolinska uppmärksammas av övriga aktörer och sjukhus runt om i Europa och får ofta stort genomslag. I dagsläget fungerar Karolinska som en av Biotechs ambassadörer och de välkomnar övriga sjukhus att ta del av deras T2 resultat både genom platsbesök och informationsutbyte.

Det har uppstått en del förseningar som vi inte har kunnat påverka såsom processen med etiska kommittéer, tempot på själva genomförandet av tester och Covid-19 då inhämtning av blodprover från patienter med befarad sepsis främst sker från intensivvårdsavdelningarna. Dessa avdelningar har sedan mars månad helt koncentrerat sig på att hantera pandemin med resultatet att antalet blodprov till lab och T2 studier har begränsats. Våra ambassadörer på sjukhusen som arbetar med T2 har försökt förmå IVA-avdelningarna att nyttja T2 i vården av Covid-19 patienter då det har visat sig att flertalet intensivvårdade patienter i respirator har visat sig utveckla sepsis vilket kan detekteras med T2 Bacteria panelen. Dock kräver sådana ändrade och nya vårdinsatser beslut samt godkännande gällande nya arbetsrutiner, till exempel som hur man ska agera på resultatet, vilket det i nuläget inte funnits kapacitet till. Frågan har uppmärksammats och med stor sannolikhet kommer sådana rutiner finnas på plats efter vården återgår till normalläge där tid för revidering av vårdrutiner finns.

På grund av ovanstående förseningar beräknar Karolinska och Sahlgrenska vara färdiga med pågående studie under hösten. De har redan presenterat positiva resultat från studien på seminarium och andra kanaler. Rigs Hospitalet i Köpenhamn och Örebro Universitetssjukhus är idag avtalskunder av T2 och även Akademiska sjukhuset i Uppsala där ett större forskningsprojekt pågår med T2. Vidare skall ett instrument installeras på Skånes Universitetssjukhus i Lund efter sommaren. Lund utför blodanalyser för upptagningsområde Skåne och blir en viktig strategisk partner i södra Sverige. Lund innebär också en geografisk hörnpelare för Biotechs strategiska etablering i Sverige. Sammantaget kommer Biotech under innevarande år kunna avsluta steg 1 som inneburit ett omfattande arbete med att introducera T2 på marknaden med färdigställda studier åt strategiska partners där instrumenten successivt istället kommer övergå i rutinanvändande med kommersiella samarbetspartners vilket kommer öka både bolagets intäkter och rörelseresultat, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Uppdatering kring bolagets åternoteringsprocess alternativt genomförande av en B2B försäljning
Styrelsen har under en längre tid undersökt möjligheten att kunna åternotera bolagets aktie på en lämplig handelsplats i Sverige eller Norge men har hittills inte haft någon lyckad framgång i denna process. Bolaget har på nytt blivit bemött med nya utmaningar, varav Covid-19 pandemin har varit en utav de senaste, vilket har gjort att processen blivit fördröjd på grund av finansiella förändringar och den instabilitet som råder i dagens börsklimat. Med bakgrund av detta så har styrelsen nu även börjat utvärdera en ren B2B försäljning av bolagets underliggande verksamhet i syfte att kunna realisera bolagets tillgångar till likvidamedel som sedan kan delas ut till bolagets aktieägare. Bolagets huvudägare Capital Conquest har historiskt genomfört ett antal B2B försäljningar med väldigt goda resultat och därför har bolaget nu beslutat att anlitat dem för att utvärdera om en eventuell B2B försäljning kan vara ett lyckat alternativ istället för en aktienotering i syfte att skapa värde för bolagets befintliga aktieägare. Mer information kring denna fråga kommer publiceras så fort någon ytterligare information finns tillgänglig, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se