Ladda ner pressmeddelandet

Framtiden ser ljus ut för Biotech-IgG Equity som avslutar året med stort kommersiellt avtal med Karolinska Universitetssjukhuset. Bolaget har även tagit sig in på nytt territorium och tagit nya marknadsandelar i Finland där en klinisk studie har påbörjats på Helsingfors Universitetssjukhus. – Det har varit ett par händelserika år för bolaget med organisationsförändringar. Nu har expansionen i Norden gett resultat med nya avtal vilket stärker bolagets intäkter och rörelseresultat, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity.

Biotech-IgG Equity är ett publikt avstämningsbolag med en bred ägarstruktur om cirka 3000 aktieägare och är verksamma inom Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Åland. Bolagets primära produkt är T2Dx instrumentet som är licenserad av T2 Biosystem i USA, förutom det har bolaget även licensavtal med andra marknadsledande medicinbolag.

Provresultat inom bara några timmar
Med hjälp av instrumentet kan sjukhusen upptäcka följdsjukdomen sepsis som bland annat har upptäckts hos coronapatienter. Med instrumentet kan även candida upptäckas i ett tidigt skede. Instrumentet är unikt och kan inte jämföras med någon annan produkt eftersom provresultat kan ges under 5–7 timmar. T2Dx instrumentet är på så vis en revolutionerande produkt för sjukhusen när kötiden sänks och möjligheten till att hjälpa fler patienter ökar.

Det nya avtalet som har tecknats med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm har stor betydelse för bolaget. – Karolinska har ett högt anseende inom sjukvården och att få ett fyra årsavtal med dem som samarbetspartner till vårt T2Dx instrument kommer att lägga grunden för en fortsatt stark expansion för Biotech-IgG, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity. Förutom Karolinska Universitetssjukhus och Helsingfors Universitetssjukhus har bolaget långsiktiga samarbeten med flera sjukhus runt om i Norden så som Oslo Universitetssjukhus, Reykjaviks Universitetssjukhus, Uppsala Universitetssjukhus, Örebro Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Lunds Universitetssjukhus och Rigshospitalet i Danmark.

Stora möjligheter att växa
Bolagets mål har länge varit att expandera till Finland men en stor anledning till tidsfördröjningen är att Finland har ett annat sjukvårdssystem jämfört med resten av Norden. Den nuvarande kliniska studien beräknas vara avslutad i slutet av första kvartalet under 2021 och om resultatet är positivt kommer avtalet att övergå till ett kommersiellt avtal. En sådan händelse kommer bidra till ökade intäkter och ett bättre rörelseresultat för flera år framöver. Möjligheterna till ytterligare expansion inom Finland ser bolaget som stort med målsättning att etablera nya instrument på 8–10 sjukhus runt om i Finland.

Intresset för T2Dx instrumentet växer mer och mer. Förnärvarande förs dialoger med ett flertal intressenter avseende ytterligare implementering av instrumentet i Sverige, Norge och Danmark. Att implementera ett nytt instrument medför alltid risker och utmaningar och med den rådande Coronapandemin blir expansionen givetvis mer komplicerad eftersom sjukhusens alla resurser läggs på hantering och vård av patienter. Det här har krävts att bolaget, likt många andra aktörer, behövt stå tillbaka. Därför har de målsättningar som planerades att utföras under 2020 behövts skjutas på till nästkommande år. Målsättningen för bolaget under 2021 är att utöka med 5–10 nyetableringar vilket kommer att ha stor betydelse. Men målen stoppar inte där, inom tre år hoppas Biotech-IgG Equity på att ha nått en kundbas om 25–30 instrument. Ett mål som känns väldigt rimligt för bolaget.

– Vi vet att expansion oftast innebär en utökad logistik och högre omkostnader för ett bolag men Biotech-IgG Equity är sedan 2019 delägare i ett fastighetsbolag vilket gör att vår utökade distribution inte kommer att höja våra utgifter. Vi är glada över att ha den möjligheten och kommer givetvis att ta vara på den i vår tillväxtresa, avslutar Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se