EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (“Biotech-IgG” eller “Bolaget”) har idag offentliggjort bolagets prospekt med anledning av företrädesemissionen som Bolaget genomför med teckningsperiod 18 maj till och med den 1 juni 2021. Styrelsen beslutade den 11 december 2020 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och förslaget godkännandes senare på en extra bolagsstämman den 25 januari 2021.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 14 maj 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt att med företräde teckna Units i Erbjudandet. Innehav av en (1) aktie oavsett slag på avstämningsdagen den 14 maj 2021 berättigar till fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till en (1) Unit bestående av 2 (2) nya aktier av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,030 SEK per Unit motsvarande 0,015 SEK per aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021.

Uniträtter
Rätten att teckna Units utövas med stöd av uniträtter. För varje aktie i Bolaget oavsett slag som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningstid
Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 18 maj – 1 juni 2021. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 1 juni 2021.

Offentliggörande av Erbjudandets utfall
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 8 juni 2021.

Teckningsoptioner TO1
Fem (5) teckningsoptioner TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-01-01 – 2022-01-30 till ett teckningspris om 0,018 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1.

Teckningsoptioner TO2
Fem (5) teckningsoptioner TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31 till ett teckningspris om 0,020 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1.

Garantiavtal
Garantiavtal finns för drygt 43 procent av Erbjudandet och teckningsförbindelserna om drygt 57 procent. Det innebär att 100 procent av Erbjudandet omfattas av fasta förbindelser att teckna sig i Erbjudandet. I händelse av att garantierna inte infrias fullt ut kommer förstärkning av rörelsekapitalet för den aktuella verksamheten att prioriteras. Överskjutande medel kommer då att fördelas proportionellt mellan de övriga åtgärderna i uppställningen. Skulle garantierna inte infrias i erforderlig utsträckning eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens bedömningar, kommer Bolaget behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar i syfte att undvika att avyttra finansiella placeringar för att förstärka rörelsekapitalet. Kapitalanskaffningarna skulle kunna utgöras av exempelvis en nyemission eller lån eller annat tillskott från Bolagets ägare.

Utspädning
Vid full teckning av Units kommer antalet aktier efter registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket att uppgå till 6 264 186 228. Jämfört med antalet aktier vid tidpunkten för Erbjudandet om 1 044 031 038 innebär det en utspädning om ca 83,4 %.

Emissionskostnader
Biotechs kostnader för Erbjudandet bedöms uppgå till högst 3 miljoner SEK. Courtage utgår inte för den enskilda investeraren.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i Erbjudandet och ASTRA Advokater dess juridiska rådgivare. Ingendera av dessa äger aktier i Bolaget men har och kan framgent komma att tillhandahålla olika finansiella, investerings-, kommersiella, juridiska och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, kontant ersättning.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.biotech-equity.se). Direktregisterade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Biotech-IgG eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se


Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Ladda ner prospektet här

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Mer information angående 
Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se