Glenn Renhult, Stefan Nyman, Johan Lee Backman och Hans Larnefeldt omvaldes som styrelseledamöter. Glenn Renhult omvaldes även till styrelseordförande på ett konstituerande styrelsemöte efter stämman.

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och stämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att omvälja den sittande revisor Göran Bringer för perioden till slutet av årsstämman 2022. Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen i enlighet styrelsens förslag som meddelades i kallelsen den 26 maj 2021.

Stämman bemyndigade styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Styrelsen