Biotech-IgG Equity har beslutat om att ta in ytterligare 80 MSEK i tillväxtkapital genom utgivande av obligationer som har en löptid på 3 år med en fast ränta om 8.25% per år där ränteutbetalning sker per kvartal

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har beslutat att utgiva nya obligationer till ett värde av 80 MSEK samt utgivande av en överteckningsoption på totalt 40 MSEK för att ytterligare stärka koncernens rörelsekapital och möjliggöra en snabbare tillväxtresa. Obligationerna kommer att registreras hos Euroclear. Emissionen kan totalt tillföra Bolaget 120 MSEK (inklusive överteckningsoptionen) före emissionskostnader och ett obligationsprospekt kommer att offentliggöras under september 2021 med de fullständiga villkoren.

Bolaget har under det senaste halvåret stärkt sitt eget kapital med cirka 125 MSEK, vilket har skapat goda förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa och med den föreslagna obligations emitteringen så kommer koncernen stärka sin finansiella ställning ytterligare. Koncernen har ett bra track record på tidigare investeringar och avyttringar där vi uppnått en bra direktavkastning på de investeringar som har gjorts i Bolagets förvaltningsverksamhet. En bra referens är koncernens avyttring av det tidigare dotterbolaget Smart Energy som vi avyttrade under 2020. Aktieförsäljningen gav en direktavkastning på drygt 120% (70 MSEK) vilket är ett konkret bevis på vår förvaltningsverksamhets lönsamhet. Obligationsemissionen kommer att skapa ett utökat handlingsutrymme för Bolaget och användas i dess löpande verksamhet, investeringar, förvärv och stärka bolagets allmänna finansiella ställning, men kommer framför allt att skapa en bättre finansiell beredskap för framtida affärsmöjligheter i vår tillväxtresa under de närmaste åren”, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Emittent
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Teckningsrätt
Teckning av obligationslånet har beslutats ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) men samtliga aktieägare kommer bli utskickade ett obligationserbjudande för att kunna delta i obligationen.

Lånebelopp
Obligationslånet uppgår till 80 000 000 SEK samt utgivande av en överteckningsoption på totalt 40 000 000 SEK varvid det sammanlagda beloppet kan högst uppgå till 120 000 000 SEK.

Ränta
Obligationslånet löper med en årlig ränta om 8.25%.

Utbetalning
Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott och kommer att hanteras av Euroclear.

Teckningspost
Teckning av obligationer sker i poster om 10 000 SEK och totalt kommer 8 000 poster att emitteras, vilket tillför Bolaget 80 000 000 SEK. Vid överteckning kan högst ytterligare 4 000 poster emitteras, varvid Bolaget tillförs högst 40 000 000 SEK.

Obligationsinnehavare förmånsrättsliga ställning
Obligationerna kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Obligationerna är inlösenbara obligationer. I händelse av insolvens har obligationshavarna företräde framför andra fordringsägare enligt svensk lag.

Notering av obligationen
Bolaget kommer efter avslutad emission att lämna in en ansökan till Nasdaq First North Bond market för notering av obligationen. Nasdaq First North Bond market är en marknadsplats som förvaltas och drivs av Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
ASTRA ADVOKATER har anlitats som Bolagets juridiska rådgivare till obligationsutgivningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ) Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se