Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529–6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022 kl 13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 mars 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 28 mars 2022 kl 12.00 till adressen Biotech-IgG Equity AB (publ), Box 4211, 171 04 Sundbyberg eller via e-post till info@biotech-equity.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2022-03-24, Sådan registrering är enbart tillfällig.

Rätt att deltaga

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av förslag till dagordning.
  6. Val av revisor.
  7. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen
6. Val av revisor
Bolagets nuvarande revisor har beslutat sig för att gå i pension och bolaget ska därför välja ny revisor. Till nytt revisionsbolag föreslås BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor Erik John-David Larsson.

Göteborg i mars 2022
Styrelsen