Ladda ner Bokslutskommuniké 2021

  • Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 35 599 tkr (-4 512 tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 919 tkr (-4 512 tkr)
  • Resultatet innan finansiella poster uppgick till -655 tkr (-3 610 tkr)
  • Nettoomsättningen uppgick till 5 607 tkr (19 483 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,005 kr (-0,004 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 517 tkr (599 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 256 091 tkr (9 088 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 6 696 095 851 st (839 064 527 st)

Ordförande har ordet
2021 har varit ett väldigt händelserikt år och detta i både gott och ont då covid-19 har påverkat oss alla på olika sätt. Vi har dock gjort vårt bästa från bolagets sida att vidhålla vår tillväxtmodell och samtidigt uppnå ett positivt rörelseresultat i respektive verksamhetsdel. Årsresultatet för verksamhetsåret 2021 blev i linje med styrelsens uppsatta resultatmål, och vi ser redan nu en hög tillväxt under första kvartalet 2022.

Bolaget genomförde under året en väldigt lyckad företrädsemission som tillförde bolaget cirka 78 Mkr. Därutöver så genomfördes en riktad nyemission som ytterligare tillförde bolaget cirka 7 Mkr före emissionskostnader. Bolagets finansiella ställning har därmed stärkts väsentligt och vi står därför väl rustande inför de kommande åren med en stark balansräkning. Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 35 599 tkr, och summa tillgångar uppgick till 256 091 tkr per den sista december 2021 vilket jag tycker talar sitt tydliga språk. Rörelseresultatet får även en positiv skatteeffekt då den operativa verksamheten är numera även vinstdrivande.

Bolaget har även under året tecknat flera nya avtal, bland annat med Karolinska Sjukhuset i Stockholm och med Örebro Sjukhus vilket både kommer ha en stor betydelse för vår tillväxt de kommande åren, men framför allt för vårt rörelseresultat. Vår uppskattning är att försäljningen kommer öka till cirka 25–28 Mkr för verksamhetsåret 2022 vilket ska jämföras med 5,6 Mkr i försäljning under 2020.

Bolaget bedriver sedan 2021 även en omfattande förvaltningsverksamhet genom förvärvet av koncernbolaget Capital Conquest AB (publ) vilket kommer bidra till ett ökat rörelseresultat under 2022. Arbetet med att slutföra fusionen med koncernbolaget Capital Conquest AB (publ) är i sin slutfas och vi kommer tillskriva samtliga aktieägare i Capital Conquest AB (publ) inom kort med ytterligare information om sammanslagningen av våra två koncernbolag.

Under verksamhetsåret 2022 har vi valt att lägga vårt fokus på tillväxt, lönsamhet och utdelning i syfte att skapa en så hög direktavkastning som möjligt för bolagets aktieägare, samtidigt som vi även undersöker möjligheten för en notering av bolagets aktie. Alternativt genom en strukturaffär där resultatet blir det samma för bolagets aktieägare.

Avslutningsvis så vill jag tacka alla gamla så väl som nya aktieägare för ert stöd under 2021. Tillsammans bygger vi ett lönsamt tillväxtbolag!

Glenn Renhult
Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Ladda ner Bokslutskommuniké 2021