EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall i bolagets erbjudande att teckna obligationer (OB2). Totalt tecknades obligationer för ett belopp om 4,2 Mkr före transaktionskostnader. Obligationen löper på 3 år och har en fast ränta om 8.25% per år med kvartalsbetalning av ackumulerad ränta. Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla obligationer till sina angivna depåer eller VP-konton.

Kapitalet från obligationsutgivningen kommer uteslutande att användas till expansion av bolagets produktförsäljning med fokus på vår verksamhet i Danmark där vi ser betydande möjligheter att kunna ta större marknadsandelar, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com