Som optionsinnehavare av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning direkt till bolaget alternativt även via din bank där du har dina aktier förvaltade, se nedanstående teckningsvillkor. Bolaget kommer även i skrift att skicka ut teckningsvillkoren och anmälningssedeln till samtliga optionshavare under kommande vecka.

Teckningstid: 2022-08-01 – 2022-08-31

Teckningskurs: 0.020 SEK

Emissionsinstitut: Vator Securites AB hanterar utbokning av aktierna till respektive tecknare.

Teckningsrätter: Varje optionsinnehavare måste själv anmäla sin teckning till bolaget alternativt till sin depåbank.

Emissionshantering: Bolaget kommer uppta ett aktielån av huvudägare för att underlätta emissionshantering, varav inga interim aktier kommer att behöva emitteras vid utbokningen.

Teckningsvillkor: Fem (5) TO2 ger innehavaren rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie av serien B i Biotech-IgG Equity AB (publ) för en teckningskurs om 0.020 SEK per aktie. Fullständiga teckningsvillkor framgår enligt prospektet upprättat av styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) den 7 maj 2021 och finns att läsa på bolagets hemsida. Sammanlagt kan 1 044 031 038 nya aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO2. Vid en fulltecknad emission så kommer bolaget att tillföras cirka 20,8 Mkr före emissionskostnader och motsvarar en utspädning om cirka 14 procent, baserat på nuvarande antal aktier och röster i Bolaget.

Anmälan ska skickas direkt till bolaget och vara tillhanda senast den 31 augusti 2022 klockan 15:00. Inskannad anmälan skickas till emissioner@biotech-equity.se, vid frågor om emissionen så är ni välkomna att kontakta bolaget direkt på info@biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Webbadress: www.biotech-igg.com