Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har under de senaste 12 månaderna haft en väldigt bra tillväxt och för att säkerställa ytterligare tillväxtkapital, samt kunna återbetala tidigare koncernlån, genomför bolaget denna företrädesemission. Under förutsättningen att emissionen fulltecknad så möjliggöra även denna kapitalanskaffning en mycket god förutsättning för bolaget att redan under 2023 påbörja utdelning av det operativa kassaflödet till stamaktieägarna.

Kapitalanskaffningen är fördelad i två delar, varav den första som en företrädesemission av aktier och uppgår till beloppet 14 705 906 SEK. Del två avser nya teckningsoptioner och serien (TO3) som uppgår till totalt 17 647 087 SEK. Tecknare erhåller vederlagsfritt för varje tecknad aktie en teckningsoption TO3.

Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0.01 per aktie, vilket ger en teckningsrabatt om ca 50% från senaste emissionskurs (0,02), vilket innebär att bolaget högst kan tillföras 14 705 906 kronor före emissionskostnader Teckningskursen i TO3 är fastställd till 0.012 per aktie, vilket innebär att bolaget ytterligare kan tillföras 17 647 087 SEK före emissionskostnader under 2023. Vid en fulltecknad emission kan bolaget totalt komma att tillföras cirka 32,3 Mkr före emissionskostnader.

Aktieutspädning
Antalet aktier i bolaget kommer att öka från sina nuvarande 7 352 953 041 aktier (2022-11-17) till
10 294 134 241 aktier och medför en aktieutspädning om cirka 29,1 procent av kapitalet i bolaget. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen och allmänheten har sekundär teckningsrätt att medverka i företrädesemissionen.

Företrädesemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Teckningskurs: 0.01 kronor
Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022
Teckningsvillkor: Tio aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Teckningsoption TO3
Emissionsbelopp: 17 647 087 kronor
Teckningskurs: 0.012 kronor
Preliminär teckningstid: 15 dec till 27 dec 2023
Teckningsvillkor: Tio teckningsoptioner TO3 ger rätt att teckna två (2) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Fullständiga teckningsvillkor och övrig finansiell information kommer att inom kort skickas ut till samtliga aktieägare i bolaget utan att aktieägarna själva behöver vidta några åtgärder.

Styrelseordförandes kommentar
Vi har under första halvåret uppvisat en stark tillväxt (251%), samtidigt som vi även redovisar ett starkt rörelseresultat vilket sänder en tydlig signal vart vi är på väg. Men även om verksamhet har uppvisat en mycket god tillväxt så är i regel alltid en expansionsresa väldigt kapitalbindande, varav vi idag har tagit beslut att genomföra denna kapitalanskaffning med förmånsrätt för befintliga aktieägare. I egenskap som bolagets huvudägare så ställer jag mig även positiv till nyemissionen och jag avser själv att teckna aktier, säger
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Styrelsen