Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan komma att tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även beslutat att emissionen ska i stället genomförs som en spridningsemission i stället för en företrädesemission som tidigare var kommunicerat. Bakgrund till ändringen av emissionsvillkoren att bolaget själv inte har möjligheten att hantera digitala teckningsrätter under den korta teckningsperioden som bolaget nu har valt. Bolaget har dock beslutat att befintliga aktieägare kommer ha förtur till sin teckning även om några teckningsrätter ej kommer att bokas ut till respektive aktieägare.

Samtliga aktieägare i bolaget kommer att erhålla en förtryckt anmälningssedel där nuvarande aktieinnehav kommer att redovisas och antalet nya aktier som varje enskild aktieägare har förtur att kunna teckna sig för i den aktuella nyemissionen. Bolaget har även beslutat att lägsta teckningspost i emissionen ska uppgå till minst 3.000 SEK, vilket motsvarar 300.000 aktier och detta gäller oavsett om man är befintlig aktieägare eller ny investerare för att kunna motivera de administrativa kostnaderna som uppkommer i kapitalanskaffningen. För varje nytecknad aktie så erhålls även en vederlagsfri teckningsoption (TO3) som ger rätten att teckna 1 ny aktie under perioden 15 dec till 27 dec 2023.

Nyemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Teckningskurs: 0.01 kronor (50% rabatt från senaste emissionskurs)
Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022
Lägsta teckningspost: 300 000 aktier (3.000 SEK)
Teckningsvillkor: Tio aktier ger även förtur för befintliga aktieägare att teckna två (2) nya aktier oavsett A/B-aktie, men inga teckningsrätter kommer att bokas ut till befintliga aktieägare då kapitalanskaffningen klassificeras som en nyemission i stället för en företrädsemission.

Teckningsoption TO3
Emissionsbelopp: 17 647 087 kronor
Teckningskurs: 0.012 kronor
Preliminär teckningstid: 15 dec till 27 dec 2023
Teckningsvillkor: En teckningsoption av ger rätt att teckna två (1) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Aktieutspädning
Antalet aktier i bolaget kommer att öka från sina nuvarande 7 352 953 041 aktier (2022-11-17) till
10 294 134 241 aktier och medför en aktieutspädning om cirka 29,1 procent av kapitalet i bolaget.

Tilldelningsprincip och förtur
I syfte att kunna uppnå en bredare ägarstruktur i bolaget så har styrelsen kommit överens med huvudägare Hugo & Partner AB att de ska överlåta delar av sin aktieteckning till bolagets minoritetsägare och mer information om detta kan ni läsa i erbjudandet som är utskickat till samtliga aktieägare i bolaget.

Anmälan av teckning för befintliga aktieägare (viktig information)
Då kapitalanskaffningen genomförs som en nyemission så måste varje enskild aktieägare själva anmäla sin teckning direkt till bolaget och inte till sin förvaltare.

Styrelsen