Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”)”) har beslutat att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för en fortsatt värdeskapande utveckling av bolaget vilket i sin tur kommer vara värdeskapande för aktieägarna i bolaget. Bolagets primära fokus är att växa med den operativa verksamheten och samtidigt avyttra övriga finansiella tillgångar som inte är associerade med kärnverksamheten. Bolaget kommer därför under 2023 att påbörja en avyttring av övriga finansiella tillgångar till ett beräknat värde om cirka 40 – 45 miljoner i syfte att kunna stärka bolagets finansiella ställning och även minska bolagets nettoskulder, vilket i sin tur även kommer minska bolagets finansiella kostnader under innevarande år.

Syftet att renodla verksamheten är primärt att skapa ett högre aktievärde till bolagets aktieägare och sekundärt för att skapa bättre förutsättningar för en kommande marknadsnotering av bolagets stamaktie. Genom att renodla verksamheten och fokusera resurserna på att öka den operativa tillväxten kommer vi tillsammans skapa ett hållbart och lönsamt tillväxtbolag, säger, Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com