Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529–6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 02 maj 2023 kl 13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2023, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 28 april 2023 kl 17.00 till adressen Biotech-IgG Equity AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till info@biotech-equity.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-04-21, sådan registrering är enbart tillfällig.

Ärenden på Stämman

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Val av revisor
 7. Beslut att förtidsinlösa preferensaktier
 8. Beslut att sänka aktiekapitalet
 9. Beslut att ändring bolagsordningen
 10. Beslut att genomföra en nyemission på 14,7 Mkr samt utgivande av nya TO3
 11. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

6. Val av revisor
Styrelsen anser inte att den nuvarande revisorn kan fullfölja sitt nuvarande uppdrag och genomföra sin sedvanliga årsrevision på ett betryggande sätt, då han inte efterföljer den uppsatta tidsramen som finns mellan honom och bolaget. Mot bakgrund av detta så föreslår därför styrelsen att en ny revisor väljs på av stämman Till ny revisor föreslås därför Leif Gunnar Skarle från Sonora Revision i Stockholm och ersättning ska utgå enligt en godkänd kostnadsräkning.

Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har påförhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 6.

7. Beslut att förtidsinlösa samtliga preferensaktier
I syfte att frigöra och förbättra bolagets befintliga kassaflöde så har styrelsen föreslagit att i förtid lösa in alla utomstående preferensaktier, totalt 266.666.667 st i syfte att återbetala och även kvitta dessa skulder till nya stamaktier i bolaget. Nuvarande preferensaktier belastar idag bolagets kassaflöde med cirka 2,8 Mkr per år vilket innebär att om preferensaktierna förtids inlöses så förbättras kassaflödet väsentligt. Innehavare av preferensaktier har på förhand accepterat att få sina aktier inlösta av bolaget i förtid enligt de villkor som bolaget avtalade under 2020/2021 med preferensaktieägarna. Återbetalning sker genom upptagande av nya lån hos bolagets huvudägare Hugo & Partner AB med sedvanliga marknadsvillkor.
Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har påförhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 7.

8. Beslut att minska aktiekapitalet kombinerat med uppdelning av aktierna
För att kunna genomföra aktuell nyemission så krävs de även att en uppdelning av en gammal aktie delas upp i 5 nya aktier kombinerad med sänkning av nuvarande aktiekapital, styrelsen föreslår därför att nuvarande aktiekapital på 76.196.128.423378000 SEK sänks till 15 239 225,684675600 SEK och varje gammal uppdelas till vem nya aktier. genom att varje befintlig aktie ger 5 nya aktier i bolaget. Nytt antal aktier i bolaget blir därmed 38 098 098 540 st. Minskningen sker utan indragning av aktie men även för täckande av förlust.

Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har påförhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 8.

9. Beslut att ändra bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra nedanstående ändringar i den nuvarande bolagsordningen.

Ny lydelse och ändring
Aktiekapitalet skall utgöra längst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor
Längst antal aktier ska uppgå till 50.000.000.000 st och högst antal aktier ska uppgå till 200.000.000.000 st
Ta bort och justera all information om preferensaktier då dessa är förtidsinlösa enligt beslut av stämman

Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har påförhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 9.

10. Beslut att genomföra en nyemission på 14 705 906 SEK (kvittningsemission för tidigare tecknade och betalda aktier.

Styrelsen beslutade under 2022 att bolaget skulle genomföra en nyemission på 14,7 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i bolaget, villkoren till denna emission blev sedermera justerade och även villkorad av att bolagsordningen ändras. Befintliga aktieägare i bolaget fick under perioden 30 nov 2022 till 31 jan 2023 föranmäla sitt intresse att medverka i emissionen och resultatet blev en teckning och inbetalning på totalt 14 705 906 SEK. För varje tecknad och betald aktie skulle även utan extra kostnad ingå en teckningsoption av serien TO3. Teckningsoptionerna kan totalt tillföra bolaget ett emissionsbelopp på högst 17 647 087 kronor med en teckningskurs på 0.0012 kronor. Teckningstiden är under perioden 15 dec till 27 dec 2023 och varje teckningsoption ger rätt att teckna tio (10) nya A/B-aktier i bolaget.

Eftersom emissionen inte fullföljdes men den justerade teckningskursen är inbetald föreslår styrelsen därför stämman följande: Stämman fattar beslut om en riktad nyemission samt utgivning av nya teckningsoptioner TO3 till de som tecknat och betal i ovanstående beskriva emission. Teckningsberättigade är således de som tecknat och betalt i ovanstående ej fullföljda emission. Då samtliga tecknare redan har betalt sin teckning till bolaget genom en direkt betalning så genomförs nyemissionen i stället som en kvittningsemission med samma villkor som anges här nedan.

Emissionsvillkor / kvittningsemission
Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor
Aktiekapitalet kommer att öka med 5 882 357,10 kr
Kvottvärdet för aktien kommer efter ovanstående minskning och uppdelning av aktier att vara 0,0004 kr
Teckningskurs: 0.001 kronor
Teckningstid: 02 maj till 05 maj 2023.
För varje tecknad aktie ingår utan extra kostnad en teckningsoption av serien TO3. Teckningsoptionerna kan totalt tillföra bolaget ett emissionsbelopp på högst 17 647 087 kronor med en teckningskurs på 0.0012 kronor. Teckningstiden är under perioden 15 dec till 27 dec 2023 och varje teckningsoption ger rätt att teckna tio (10) nya A/B-aktier i bolaget.

Aktieägare som representeras cirka 70% av de utomstående aktierna i bolaget har påförhand meddelat styrelsen att de stödjer styrelsens förslag och kommer därför rösta ja till punkt 10.

Övrig information
För giltigt beslut om nyemission av aktier och den föreslagna bolagsordningsändringen så krävs de att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Göteborg i mars 2022
Styrelsen