I den tidigare publicerade kallelsen så framgick informationen att bolagsstämman ska avhållas fredag den 02 maj 2023 varav styrelsen idag vill lämna nedanstående rättelse och ett förtydligande till samtliga aktieägare i bolaget. Bolagsstämman är den 02 maj 2023, vilket är en tisdag och inte fredag som tidigare blivit kommunicerat av bolaget.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav meddelas till bolaget. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-04-21.

Styrelsen
2023-04-12