Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 18 aug 2023 i Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman valde Lars Ågren till ordförande, Glenn Renhult till protokollförare samt Martin Roos och Gunnar Ek som justeringsmän.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Dispositioner beträffande resultatet i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning.
Aktieägare som representerade totalt 88,8% av rösterna på stämman röstade JA.

Ansvarsfrihet
Aktieägare som representerade 25,43% av samtliga aktier i bolaget röstade NEJ. Då aktieägare som representerade över 10% av samtliga aktier i bolaget beslutade att rösta nej på denna punkt så beviljades inte styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsår 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att: styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter, ett fast styrelsearvode ska utgå på 50.000 SEK till ordförande och 35.000 SEK till övriga ledamöter som utses på årsstämman. Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning och till ordinarie ledamöter omvaldes Stefan Nyman, Hans Larnefeldt, Glenn Renhult och nyval av Leif Malmborg som styrelseordförande och till slutet av nästa årsstämma omvälja sittande revisorer från Sonera Revision i Stockholm.

Beslöts om utdelning till preferens aktieägare enligt styrelsens förlag
Till preferensaktieägarna utdelas 0,01042/aktier enligt villkoren för preferensaktierna.
Aktieägare som representerade totalt 88,9%av rösterna på stämman röstade JA.

Beslöts minska aktiekapitalet innebärande förtidsinlösa preferensaktier enligt styrelsens förslag
Aktieägare som representerade totalt 88,9% av rösterna och 70,37% av aktierna på stämman röstade JA. Denna beslutspunkt har 2/3 majoritetskrav så konstaterade stämman att inlösen av samtliga preferensaktier ska ske enligt styrelsens förslag som framgår enligt punkt 15 på dagordningen.

Beslöts minska aktiekapitalet för täckande av förlust av kombinerat med sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag
Aktieägare som representerade totalt 88,9% av rösterna och 70,37% av aktierna på stämman röstade JA. Denna beslutspunkt har 2/3 majoritetskrav så konstaterade stämman att inlösen av samtliga preferensaktier ska ske enligt styrelsens förslag som framgår enligt punkt 16 på dagordningen.

Beslöts att ändra företagsnamn till Biotech-IgG Medical AB (publ) enligt styrelsens förslag
Aktieägarna beslutad enhälligt (100%) att rösta JA.

Beslöts ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag
Aktieägare som representerade totalt 88,9% av rösterna och 70,37% av aktierna på stämman röstade JA. Denna beslutspunkt har 2/3 majoritetskrav så konstaterade stämman att inlösen av samtliga preferensaktier ska ske enligt styrelsens förslag som framgår enligt punkt 18 på dagordningen.

Beslöts att genomföra en nyemission på 14.7 Mkr samt utgivande av nya TO3 enligt styrelsens förslag
Aktieägare som representerade totalt 88,9% av rösterna och 70,37% av aktierna på stämman röstade JA. Denna beslutspunkt har 2/3 majoritetskrav så konstaterade stämman att inlösen av samtliga preferensaktier ska ske enligt styrelsens förslag som framgår enligt punkt 19 på dagordningen.

Beslöts om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt styrelsens förslag
Aktieägare som representerade totalt 88,87% av rösterna och 70,37% av aktierna på stämman röstade JA. Denna beslutspunkt har 2/3 majoritetskrav så konstaterade stämman att inlösen av samtliga preferensaktier ska ske enligt styrelsens förslag som framgår enligt punkt 20 på dagordningen.