Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-11-28 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt som styrelseledamöter och nyval av Per Wilhelm Wåhlin som styrelseordförande i bolaget.
Beslutat var enhälligt av samtliga aktieägare.

Stämman beslutade att bordlägga frågan om valet av minoritetsrevisor.
Aktieägare som representerade totalt 74,87% av de närvarande aktierna på stämman röstade för att bordlägga frågan om valet av minoritetsrevisor då minoritetsägaren The Path Less Travelled AB inte själv kunde redogöra till stämman varför de ville ha en minirotietsrevisor invald i bolaget. De presenterade själva heller inget förslag på en revisor som de önskade få invald i bolaget och med bakgrund av detta så beslutade huvudägaren i bolaget (Hugo & Partner AB) att denna fråga ska bordläggas tills den dag mer information finns att tillgå från minoritetsägaren.

Styrelsen
December 2023