Om backman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har backman skapat 186 blogginlägg för.

Biotech-IgG Equity sänker teckningskursen, förlänger teckningstid, avtalar om en 100% emissionsgaranti och kallar till en extra bolagstämma

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER [...]

2023-01-12T13:21:45+01:002023-01-12|

Teckningsperiod 2022-11-30 – 2022-12-14

Emissionserbjudandet är idag utsänt till samtliga aktieägare och handlingarna finns även att tillgå via bolagets hemsida (se länk). Nyemission Emissionsbelopp: 14 705 906 kronor Teckningskurs: 0.01 kronor (50% rabatt från senaste emissionskurs) Preliminär teckningstid: 30 nov till 14 dec 2022 Lägsta teckningspost: 300 000 aktier (3.000 SEK) Teckningsvillkor: Tio aktier [...]

2022-12-01T19:05:39+01:002022-12-01|

Delårsrapport III

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 10 844 tkr (12 313 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 582 tkr (-429 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 12 304 tkr (3 967 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med cirka 310% jämfört med föregående [...]

2022-11-30T08:36:40+01:002022-11-30|

Justerade emissionsvillkor (32,3 Mkr)

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan komma att tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även beslutat att emissionen ska i stället genomförs som en spridningsemission i [...]

2022-11-28T08:23:19+01:002022-11-28|

Biotech-IgG beslutar att genomföra en företrädesemission av aktier och nya teckningsoptioner till ett belopp av 32,3 Mkr

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har under de senaste 12 månaderna haft en väldigt bra tillväxt och för att säkerställa [...]

2022-11-18T08:07:56+01:002022-11-18|

Halvårsrapport 2022

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år Vid [...]

2022-08-31T16:22:53+02:002022-08-31|

Anmälan om teckning av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Som optionsinnehavare av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning direkt till bolaget alternativt även via din bank där du har dina aktier förvaltade, se nedanstående teckningsvillkor. Bolaget kommer även i skrift att skicka ut teckningsvillkoren och anmälningssedeln till samtliga optionshavare under kommande vecka. Teckningstid: [...]

2022-08-08T11:26:02+02:002022-08-06|

Kommuniké från Biotech-IgG Equity årsstämma 2022

Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 22 juli 2022 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. [...]

2022-07-24T12:30:59+02:002022-07-24|

Biotech-IgG Equity utökar sitt ägande i Capital Conquest AB (publ) (2,7 Mkr)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 902 263 b-aktier i Capital Conquest AB (publ) i syfte att konsolidera koncernen till ett moderbolag, vilket beslutades av styrelsen under 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 2,7 Mkr (3 SEK per aktie) och betalning kommer ske med nyemitterade [...]

2022-07-22T00:11:15+02:002022-07-21|

Biotech-IgG Equity emitterar obligationer för 4,2 Mkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. [...]

2022-07-21T22:42:37+02:002022-07-21|
Till toppen