Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 5 687 990 SEK före emissionskostnader.

Emissionen omfattar 63 910 000 nya aktier riktade mot en privat grupp investerare som visat intresse i bolagets verksamhet. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission. Ledningen bedömer i detta läget en riktad emission som mer kostnads och tidseffektiv och således mer gynnsam för bolagets aktieägare. Vidare ser styrelsen att en företrädsemission i nuvarande situation med pågående åternoteringsprocess skulle ta för mycket tid i anspråk samt skulle förlänga åternoteringsprocessen mot AktieTorgets ordinäre lista.

Teckningskursen fastslogs till 0,089 kronor per aktie. Teckningsrabatten som lämnades bedömdes som kritisk av styrelsen för att attrahera investerare i tillräckligt stor grad. Detta med hänsyn till den historiskt låga likviditeten och hög volatiliteten i bolagets aktie. Antalet tecknare stannade vid totalt 10 stycken. Ingen av partnerna passerar någon gräns för flaggning. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 20,65 % för befintliga aktieägare.

De som tecknat sig i emissionen följer enligt nedan.

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension hade fyra kapitalförsäkringskunder som totalt tecknade aktier för 1 691 000 kr i form av Kristoffer Andersson för 1 068 000kr, Jimmy Peterson för 106 800 kr, Gabriel Behaye för 218 050 kr och Lisbeth Katarina Svärd för 298 150 kr.
Därutöver tecknade Mattias Lundgren aktier för 699 540 kr, Sven-Olof Stenberg för 400 500 kr,
Kbeo Kapital AB för 2 492 000 kr, Rickard Johnson för 209 150 kr, Robert Karlsson för 97 900 kr,
Johan Stenberg för 97 900 kr.

Bolaget hade innan emissionen 245 533 220 utomstående aktier. Efter emissionen har bolaget totalt 309 443 220 utomstående aktier och aktiekapitalet ökar till 3 094 431,85 kronor.

Vi ser en stor potential att växa i vår befintliga marknad men även att expandera till länderna

Finland, Island och Åland. Efter kartläggning och förberedelser står nu verksamheten, med utökat kapital, redo att rulla ut sin breddade säljstrategi. Med nytillkommet kapital tar nu bolaget klivet ut under kommande månader för att ta de marknadsandelar vi bedömer som realistiska för bolaget att ta.

Med rätt satsningar inom försäljning och marknadsföring ser vi en potential att öka nuvarande försäljning 4-5 gånger under de kommande åren säger Mats Andersson, ordförande i Biotech-igG AB (publ).

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73
Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Denna information är sådan information som Biotech-igG AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e september 2017.