Kommuniké från extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Extra bolagsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 2 maj 2023 på Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Till ordförande och protokollförare valdes Glenn Renhult och till justeringsman valdes Stefan Nyman. Det konstaterades att bolagstämman varit [...]

2023-05-03T15:12:33+02:002023-05-03|

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) återkallar förslag om preferensaktier, minskning av aktiekapital, ändring av bolagsordning, förslag om nyemission samt ändring av möteslokal

På tisdag den 2 maj har styrelsen tidigare kallat till en bolagstämma för att där besluta om Val av ny revisor Beslut om förtidsinlösen av preferensaktier Minskning av aktiekapitalet Beslut om ändring av bolagsordningen Beslut om genomförande av nyemission Styrelsen har beslutat om återkallelse av de tre förslagen som inte [...]

2023-05-01T17:05:45+02:002023-05-01|

Förtydligande – Kallelse till extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

I den tidigare publicerade kallelsen så framgick informationen att bolagsstämman ska avhållas fredag den 02 maj 2023 varav styrelsen idag vill lämna nedanstående rättelse och ett förtydligande till samtliga aktieägare i bolaget. Bolagsstämman är den 02 maj 2023, vilket är en tisdag och inte fredag som tidigare blivit kommunicerat av [...]

2023-04-12T16:42:33+02:002023-04-12|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529–6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 02 maj 2023 kl 13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda [...]

2023-03-29T16:44:56+02:002023-03-29|

Biotech-IgG Equity AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som avslutades den 31 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till 70,7 procent med stöd av teckningsrätter och 29,26 procent utan stöd av teckningsrätter. Utfallet föranleder att emissionsgarantier inte tas [...]

2023-02-07T15:02:28+01:002023-02-07|

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) återkallar förslag om omstämpling av A-aktier

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att återkalla tidigare kommunicerat förslag om att omstämpla samtliga A-aktier till nyemitterade B-aktier. Bakgrunden till beslutet att återkalla förslaget är att styrelsen, på uppmaning av ett antal aktieägare i bolaget, gjort en omvärdering av förslaget. Detta med anledning [...]

2023-01-31T14:00:11+01:002023-01-31|

Beslut att renodla verksamheten och avyttra övriga finansiella tillgångar

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”)”) har beslutat att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för en fortsatt värdeskapande utveckling av bolaget vilket i sin tur kommer vara värdeskapande för aktieägarna i bolaget. Bolagets primära fokus är att växa med den operativa verksamheten och samtidigt avyttra [...]

2023-01-23T14:34:30+01:002023-01-23|

Utökad försäljning av volymprodukter (+260%)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har med anledning av den pågående nyemissionen, valt att idag offentliggöra försäljningssiffrorna för de första 3 veckorna under januari 2023. Bolaget har under perioden haft en mycket god organisk tillväxt på cirka 260% jämfört med föregående års försäljning. Detta beror framförallt på de [...]

2023-01-23T14:33:30+01:002023-01-23|
Till toppen