Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529–6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 okt 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 okt 2023, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 10 okt 2023 kl 17.00 till adressen Biotech-IgG Equity AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till info@biotech-equity.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-10-12, sådan registrering är enbart tillfällig.

Ärenden på Stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Val av revisor
7. Inleda en juridisk granskning av Martin Roos och hans bolag The path less travelled AB
8. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

7. Inleda en juridisk granskning av Martin Roos och hans bolag The path less Travelled AB
Bolagets huvudägare Hugo & Partner AB har med hänvisning till 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen inkommit med en begäran till styrelsen att bolagstämman ska besluta om att inleda en juridisk granskning av Martin Roos agerande emot bolaget. Om en sådan granskning ger stöd för att rikta skadeståndstalan mot Martin Roos och/eller hans The path less travelled AB ska Biotech-IgG Equity AB (publ) då ytterst väcker skadeståndstalan.

Göteborg i oktober 2023
Styrelsen