Aktien och Aktiekapital

Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3 000 aktieägare och bolagets b-aktie går under kortnamnet BIGG B (ISIN-kod SE0002837955) varav bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) som representerar ca 30% av aktierna i bolaget.

Enligt bolagsordningen kan aktier av två slag utges, A- och B-aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. I Bolaget finns idag A- & B-aktier utgivna. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2019-03-31 till totalt 839 041 074 aktier varav 816 541 074 aktier av serie B och 22 500 000 aktier av serie A. Senaste betalkursen per aktie 2019-03-31 var 0,045, vilket ger ett bolagsvärde på cirka 37,7 Mkr.