Aktien och Aktiekapital

Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3 104 aktieägare och bolagets b-aktie går under kortnamnet BIGG B
(ISIN-kod SE0002837955) och bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ).

Enligt bolagsordningen kan aktier av två slag utges, A- och B-aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. I Bolaget finns idag enbart B-aktier utgivna. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation. På årsstämma eller extra bolagsstämma kan beslut fattas om vinstdelning, vilken normalt utbetalas som ett kontantbelopp per aktie, men kan även avse något annat än pengar. Avstämningsdagen för rätten att erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2017-11-03 till totalt 278 733 220 aktier varav 268 733 220 aktier av serie B och 10 000 000 aktier av serie A. Senaste betalkursen per aktie 2017-10-06 var 0,052, vilket ger ett bolagsvärde på cirka 14,5 Mkr. Se nedanstående ägarförteckning per den 03 november 2017.