Aktien och aktiekapital

Biotech-IgG Equity är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 3000 aktieägare. Bolagets B-aktie går under kortnamnet BIGG B (ISIN-kod: SE0002837955) och bolagets största aktieägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) som representerar cirka 53% av aktierna i bolaget vilket gör Biotech-IgG Equity till ett delägt dotterbolag till Capital Conquest koncernen. Senaste betalkursen per aktie per den 2020-06-30 var 0,045, vilket ger ett bolagsvärde på cirka 45 Mkr.

Enligt bolagsordningen kan aktier av två slag utges, A- och B-aktier. En A-aktie har 10 röster och en B-aktie har en röst. I bolaget finns idag både A- och B-aktier utgivna. Varje aktie har lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dess ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation.