Historik

2017
Vid extra bolagsstämman den 22 juni 2017 fattades beslut att välja en ny styrelse och Mats Andersson blev vald styrelseordförande. Bolaget genomför ett omfattande kostnadsbesparingsprogram och konsoliderar verksamheten vilket beräknas påverka koncernen positivt med 4,5 miljoner årligen. Den 28 september beslutade styrelsenatt bolagets aktie ska avnoteras från AktieTorgets med hänvisning till bl.a. att formaliteterna runt nynoteringsprocessen har gjort att bolaget inte haft skälig tid till förfogande. Bolagets målsättning är att inom 6 månader åternotera bolaget vilket med största sannolikhet kommer kunna ske under Q1 2018 om allt går som planerat. Den 9 november 2017 beslutade bolaget på en extra bolagstämma att byta namn till Biotech Equity AB (publ).

2016
SIRE® -teknologin överförs till BVT Technologies mot en årlig royalty på 10 % av framtida försäljning. Biotech-IgG tecknar avtal med T2 Biosystems Inc om ensamrätt för distribution av T2Dx 1.1 på de svenska, norska och danska marknaderna.

2015
Ytterligare nya agenturer. Bolaget deltar framgångsrikt i upphandlingar.

2014
Ytterligare nya agenturer på den skandinaviska marknaden. Distributionsrättigheterna för FilmArray överlåts till bioMèrieux. Bolaget börjar delta i upphandlingar. Koncernen erhåller certifiering enligt ISO 14001:2004. Biotech-IgG tecknar avtal med Enigma Diagnostics Ltd om ensamrätt för distribution av Enigma® MiniLab System på de svenska, norska och danska marknaderna.

2013
Biotech-IgG tecknar avtal med Biofire Diagnostics om ensamrätt för distribution av FilmArray System på de svenska och danska marknaderna. Nya agenturer för danska och norska marknaderna. Bolaget blir under Q3 antagna som medlemmar i DiaMondiaL.

2012
Avtalet för proteinuppreningsutrustning övergår i ett distributionsavtal utan royaltykostnader. Koncernen förstärker försäljningsorganisationen inom immundiagnostikområdet genom nyanställning i Danmark.

2011
Ny strategi introduceras med marknadsfokus mot kunder som arbetar med produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Chemel tecknar avtal om ensamrätt för produktion och försäljning av uppreningsutrustning för proteiner med European Institute of Science AB. Bolaget byter namn från Chemel AB till Biotech-IgG AB.

2010
OEM-licensavtal med LifeAssays AB för analys av antikroppar i industriella applikationer. Försäljningen av SIRE Bio Laboratory Systems ökar tack vare det nya distributionsnätverket som skapats av Biotech-IgG.Chemel AB byter av besparingsskäl lista från NGM Equity till AktieTorget. Kraftig kostnadsbesparing och effektivisering av FoU resulterar i en signifikant resultatförbättring under 2010. Chemel lanserar BITAR för haltbestämning av antikroppar i industriella applikationer.

2009
Chemelkoncernen bildas genom förvärv av tillgångarna i BiotechIgG A/S. Chemel går från utvecklingsbolag till ett försäljningsbolag med egna produkter och en etablerad internationell försäljningsorganisation och en omsättning på 16 MSEK.

2007 - 2008
Utveckling och introduktion av SIRE® Bio Laboratory Systems med validerade reagenskit, service och mjukvara för livsmedels- och bioprocessapplikationer. Japanskt patent på SIRE® -teknologin godkändes. Licensavtalet med VivoMedical upphörde tidigare än förväntat. Förvärv av distributionskanal initierades i slutet av 2008.

2006
Licensavtal med det Kalifornienbaserade Life Science bolaget VivoMedical Inc. Kanadensiskt patent på SIRE® -teknologin godkändes. Start utveckling av analyssystem för kliniska applikationer.

2005
Den kommersiella versionen av SIRE® 101e instrumentet lanserades. Två svenska patent på SIRE® Flödescell godkändes. Chemel® noterades på NGM Equity.

2003 - 2004
Nya produktionsmetoder utvecklades. SIRE® Control Center, mjukvara för styrning av SIRE® Biosensor via PC utvecklades. Ett kompletterande amerikanskt patent på SIRE® -teknologin godkändes. En testversion av SIRE® 101e instrumentet utvecklades. PC mjukvaran SIRE® Control Center 2004 lanserades.

1997-2002
Patenträttigheter till SIRE® -teknologin förvärvades från European Institute of Science AB (publ). Finansiering genom riskkapital möjliggjorde serieproduktion av SIRE® och en aggressiv patentstrategi. År 1999 godkändes patent på SIRE® -teknologin i Sverige och år 2000 i USA. SIRE® och Chemel® blev registrerade varumärken i Sverige. 2002-2003 Chemel AB förvärvades av European Institute of Science AB (publ). Finansiering genom publika emissioner gjorde det möjligt att färdigställa instrumentering, reagens och mjukvara. Försäljning av SIRE® P100 instrument initieras.

1996
Bolaget grundas 1996.