Bolagsordning

Fastställd 9 november 2017

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Org.nr 556529-6224

§1 Firma
Bolagets firma är Biotech-IgG Equity AB (publ.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.
Bolagsstämma skall förutom i Göteborg kunna hållas i, Stockholm eller Karlstad.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet form av forskning, handel och tillverkning inom områdena sensorteknologi och instrumentteknik. Bolaget ska även bedriva förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare. Bolagets ska även kunna bedriva med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet.

§4 Aktier och Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara 270 000 000 samt högst 1 080 000 000. Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om inte antalet aktier som erbjudits för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt räcker skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivits om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelse väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor
Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare änfemte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande fall, revisorer.
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§10 Behörighet
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).