Informationspolicy och Riskhantering

Informationspolicy för Biotech-IgG Equity AB (publ) är att förmedla information internt och externt så att kunskapen om företaget och dess verksamhet samt förtroende för bolaget upprätthålls. Informationen ska vara korrekt, relevant och välformulerad samt anpassad till målgrupperna dvs aktieägare, analytiker, media, samarbetspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet. Informationsgivning till aktieägare och andra intressenter ska bedrivas med öppenhet och stor tillgänglighet samt vara välplanerad. Informationen ska presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt.

Informationen får inte var etiskt stridbar. Alla anställda har en viktig roll vad gäller informationshantering. Bolaget ska kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är korrekt, trovärdig och relevant. Personal i ledande ställning skall vara uppdaterad beträffande senaste nyheter, fakta och finansiell situation. Informationspolicy för Biotech-IgG Equity AB (publ) är att förmedla information internt och externt så att kunskapen om företaget och dess verksamhet samt förtroende för bolaget upprätthålls. Informationen ska vara korrekt, relevant och välformulerad samt anpassad till målgrupperna dvs aktieägare, analytiker, media, samarbetspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet.

Informationsgivning till aktieägare och andra intressenter ska bedrivas med öppenhet och stor tillgänglighet via bolagets hemsida. Informationen ska presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt. Bolaget ska kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är korrekt, trovärdig och relevant. Personal i ledande ställning skall vara uppdaterad beträffande senaste nyheter, fakta och finansiell situation.

Genom att bolaget har valt att ha en så stor riskspridning i sin aktieportfölj så begränsas även bolagets finansiella risker till de minimala. Bolaget har primärt som målsättning att aldrig placerar mer än 40% av bolagets kapital i ett enskilt aktieinnehav. Undantag kan dock göras vid placeringar i bankaktier, vilket bolaget endast räknar som en finansiell kortsiktig placering.