Styrelsen beslutade på sammanträde den 21 september 2017 att genomföra en nyemission. Genom att aktiekursen sedan dess ha sjunkit kraftigt gick inte emissionen att genomföra. Efter att börsen stängde den 06 oktober 2017 och aktien avnoterades från AktieTorget beslutade styrelsen att emissionsbeslutet ändras till nedanstående.

Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 1 726 400 SEK före emissionskostnader.

Emissionen omfattar 33 200 000 nya B och A aktier riktade mot en privat grupp investerare som visat intresse i bolagets verksamhet. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen fastslogs till 0,052 kronor per aktie vilket är 11,5% högre än aktiens stängningskurs som var 0.045 på AktieTorget den 06 oktober 2017. Antalet tecknare var totalt 3 stycken och emissionen medför en utspädningseffekt om ca 13,55 % för befintliga aktieägare. De nya aktierna berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73

Biotech-IgG AB, www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com
Postadress: Box 2138, 403 13 Göteborg, Sweden
Visit adress: Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor, DK-2300 Copenhagen S, Denmark