Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ) 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november kl. 08.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 november 2017, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 3 november 2017 under adress Biotech-igG AB (publ), Box 2138, 403 13 Göteborg eller via e-post till info@biotech-igg.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 2 november 2017, Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av förslag till dagordning
  6. Val av ny styrelse. (fullständigt förslag lämnas senast 2 veckor innan stämman)
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen, se nedan.
  8. Kompletteringsval av revisor, Styrelsen föreslår att efter ändringen av bolagsordningen till att bolaget ska ha en eller två revisorer väljs även Göran Bringer att vara bolagets revisor.
  9. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen
Nedanstående ändringar vill styrelsen ska genomföras i bolagsordningen

§ 1 Firma
Bolagets firma är Biotech Equity AB (publ)

§ 2 Säte och ort för stämma
Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg
Bolagsstämma skall förutom i Göteborg kunna hållas i, Stockholm eller Karlstad.

§3 – Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet form av forskning, handel och tillverkning inom områdena sensorteknologi och instrumentteknik. Bolaget ska även bedriva förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare. Bolagets ska även kunna bedriva med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet.

§4 Aktier och Aktiekapital
Första två meningarna i paragrafen ändras och får följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara 270 000 000 samt högst 1 080 000 000.

§6 Revisor
Bolaget ska ha 1 – 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

§7 Kallelse till och deltagande i bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare änfemte vardagen före stämman.

Styrelsen