• Resultatet i koncernen uppgick till 708 tkr (-1 172 tkr) (resutat på koncern nivå jämfört med föregående år)
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 416 tkr (1 816 tkr).
  • Försäljningsökning om 88%.
  • Ökad bruttomarginal från 30% till 63%.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr) under första kvartalet 2018.
  • Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 316 tkr (3 106 tkr).

Kära aktieägare

Det har varit ett händelserikt kvartal för bolaget och resultatet talar sitt tydliga språk med en tillväxt på hela 88% jämfört med förgående år och med ett positivt rörelseresultat på ca 700 tkr vilket tydligt visar att bolagets nya affärsmodell fungerar mycket bra. För första gången i bolagets historia går verksamheten med stark vinst. Detta är bara början på en lång och framgångsrik resa tillsammans!

Under kvartalet har vi valt att fokusera bolagets resurser på utökade säljinsatser i form av bokade mässor och nya kundbesök i både Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Detta resulterade bland annat i att Islands centralsjukhus, Landspitali University Hospital, gjorde sin första beställnig i slutet av mars och förhoppningsvis får vi ett mycket långsiktigt samarbete med dem och de andra sjukhusen på Island.

Införsäljningen av T2:s produkter har under kvartalet gått över förväntan och framförallt i Danmark har försäljningsarbetet kommit så långt att Biotech tillsammans med T2 representant under maj månad besöker 4 nya sjukhus för en mer fördjupad presentation av maskinen och dess system. Vår förhoppning är sedan att merparten av dessa sjukhus väljer att gå vidare med T2 Biosystem vilket då innebär en stark ökning i både försäljning och resultat.

En ytterligare positiv affärshändelse under kvartalet har varit en överenskommelse med vår huvudleverantör T2 Biosystems om att tidigarelägga inköpsdatum för 2st av våra T2 maskiner till Q1 istället för Q2. I och med det erhåller bolaget en inköpsrabatt om ca 130 tkr och därmed minskar investeringsbehovet med motsvarande belopp gällande inköpet av de avtalade 10 maskinerna under 2018.

Bolaget får löpande många frågor kring hur åternoteringsproccesen fortgår. Vi har en mindre ledningsgrupp och administration vilket skapar stora påfrestningar på bolaget när vi försöker besvara alla aktieägare som tillskrivet bolaget. Vår ambition är att få en lösning på åternoteringen innan slutet av halvåret 2018 och så fort vi har mer information att lämna kommer denna att presenteras till alla aktieägare i form av ett pressmeddelande på bolagets hemsida. Vi ber därför alla att ha förståelse och ge bolagets ledning den arbetsro som behövs för att kunna komma vidare i denna fråga.

Till sist vill jag avsluta med att tacka alla aktieägare. Utan er hade denna resa aldrig varit möjlig att genomföra!

Ladda ner delårsrapporten här

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com