• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 14 036 tkr (5 131tkr).
  • Resultatet i koncernen uppgick till 1 114 tkr (-2 349 tkr)
  • Försäljningsökning om 172%.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,01 kr).
  • Nettolåneskuld i koncernen uppgick till 0 kr.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 195 tkr (2 241 tkr).

Koncernchef Glenn Renhults kommentarer till resultatet för 3 kvartalet 2018
Bolaget har gjort stora framsteg jämfört med förgående år i sitt försäljningsarbete. Mycket beroende på avtalet med T2 Biosystems samt bolagets nya verksamhetsgren med inriktning inom kapitalförvaltning. Intäkterna ökade till totalt 14 036 mkr jämfört med förgående års intäkter om totalt 5 149 mkr vilket ger en ökning med 172%. Bolaget har även under kvartalet ändrat sin personalhantering och valt att anställa egen personal istället för att hyra in personalen som tidigare gjorts under året från bolagets huvudägare. Dock kommer ingen resultatförändring ske på grund av detta utan endast en redovisningsteknisk förändring av kostnader. Bolaget har under senaste kvartalet valt att fokusera merparten av sina resurser på att utveckla samarbete med T2 Biosystems och teckna nya kunder till deras T2Dx instrument. Ett arbete som både är tidsoch kostnadskrävande, men vägen till bolagets framgång ligger inom dessa avtal och inom sin tid kommer bolaget kunna öka sin försäljning och sitt rörelseresultat väsentligt genom en ökad försäljning av T2 produkter.

Ladda ner delårsrapporten här

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com