Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) (Biotech-IgG) har med stöd från sitt bemyndigande från årstämman den 20 juni 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier, vilket kan tillföra bolaget högst 6,3 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. Samt även beslutat att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till en mindre krets utvalda professionella investerare.

Företrädesemission
Emissionsbelopp: 6 292 983 kr
Teckningskurs: 0.045 kr
Teckningstid: 7 mars till 20 mars 2019
Teckningsvillkor: Sex nuvande aktier ger rätt att teckna en ny aktie oavsett A/B-aktie.

Teckningsoption
Totalt ska 20 st teckningsoptioner ges ut. Varje option ska ge rätt att teckna 1 000 000 st B-aktier vilket motsvarar totalt 20 000 000 B-aktier med en teckningskurs om 0.10 per aktie. Teckning skall ske av en mindre krets utvalda professionella investerare således utan företrädesrätt för de nuvarande aktieägare. Teckning av aktier ska ske under perioden 1 mars till 30 september 2021. Bolaget kan komma tillföras totalt 2 000 000 kr vid 100% teckning av dessa optioner.

Vi genomför ovanstående kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med T2 Biosystem samt stärka bolagets finansiella ställning inför listning på Merkur Market i Oslo. Bolaget hade kunnat genomfört en normal listningsemission men väljer istället att genomföra denna företrädesemission till befintliga aktieägare då mervärdet av teckningsrabatten tillfaller bolagets befintliga aktieägare istället, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 21 feb 2019 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ) och finns även på bolagets sida www.biotech-equity.se

Ladda ner pressmeddelande (PDF 38KB)