• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 2 905 tkr (3 416 tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till -1 006 tkr (708 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,001 kr (0,01 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 526 kr (1 316 tkr
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 23 209 tkr (2 111 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 789 618 168 st (678 085 494)

Kära aktieägare
Det har varit ett väldigt händelserikt kvartal för bolaget och jag vill börja med att tacka alla aktieägare för ert finansiella stöd då vi under april månad kunde avsluta vår företrädesemission som inbringade ca 5,1 mkr före emissionskostnader till bolaget. Tillsammans så skapar vi ett lönsamt tillväxtbolag med målsättningen att bli en av Nordens största distributör av sjukhusprodukter.

Kvartalet tyngs med en rörelseförlust om -1 006 mkr då bolaget under kvartalet har kostnadsförts en större studiekostnad för T2Dx studierna som bolaget genomför i samarbete med Akademiska och Karolinska Sjukhuset i Sverige. Bolaget har även under perioden haft större inköpskostnader på grund av en ökad dollar-, och eurokurs jämfört med den svenska kronan vilket belastar resultatet med cirka 300 tkr. Vi är dock väldigt positiva inför framtiden och går starkt in i kvartal 2 (Q2) som vi förväntar oss kommer ge oss ett starkt positivt rörelseresultat och ökad försäljning.

Bolaget har under kvartalet kommit igång med sitt avtal med Uppsala universitet/Akademiska Sjukhuset och vi har därför kunna göra vår första fakturering för blodanalysstudien som
sjukhuset håller på att genomföra med T2Dx instrumentet från T2 Biosystems. Första ordern är av mindre omsättning, då den endast avser en studiefas, dock ser vi stort värde i det nya samarbetet då vi bedömer goda möjligheter till långsiktig samverkan.

Under 13 – 16 april medverkade bolaget på ECcMID som är en mässa i Europa med fokus på klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar. Den ses som årets stora mässa inom dess
verksamhetsområde och tilldrar sig ett stort besökarantal från sjukhuspersonal runt om i Europa. T2 Biosystems monter var välbesökt under samtliga dagar och flera nya kontakter knöts med potentiella kunder på den nordiska marknaden. T2 arrangerade även ett större symposium för ca 300 åhörare där experter diskuterade integreringen av FDA godkända och CE-märkta T2Bacteria® och T2Candida® paneler i klinisk praxis och inverkan på patienthantering. Dessutom presenterades spännande data för T2Resistance ™ Panel, en diagnostisk panel avsedd för detektering av 13 resistensgener från både gram-negativa och gram-positiva patogener. En ny panel från T2 Biosystems som beräknas kunna lanseras slutet av året, alternativt början nästa år.Med andra ord en väldigt lyckad mässa tillsammans med T2 Biosystems med relationsbyggande sammankomster med både befintliga och potentiella kunder, där information och nyttiga erfarenheter kunde utbytas mellan deltagarna.

Bolaget har även under kvartalet fördjupat sitt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och mottagit en beställning från Karolinska Universitetssjukhus från deras substratavdelning och ordern är av mindre omsättning. Dock ser vi stort värde i att få vara leverantör till ytterligare en avdelning på sjukhuset och vi bedömer det som goda möjligheter till en långsiktig samverkan med kommande repetitiva beställningar.

Under 9 – 10 maj medverkade bolaget på den årliga NSMM mötet (Nordic Society for Medical Mycology) som hölls i Helsingfors i Finland. Vi var på plats med T2 Biosystem och agerade både utställare, talare och sponsor på mässan. Bland talarna hölls ett föredrag av en representant från Rigshospitalet i Köpenhamn och deras arbete med T2Candida tester och även T2 Biosystems höll en kort presentation kring T2 och dess teknik

Mötet var ett stort steg i att komma närmare den finska marknaden och skapa intresse och uppmärksamhet kring T2 Biosystems då en stor del av de 50 deltagarna representerar
den finska målgruppen. Vår förhoppning är att kunna placera ut 1 – 2 instrument innan årets slut.

Bolaget har som tidigare kommunicerat även utökat sin personalstyrka med ytterligare en medarbetare som ska försöka avlasta mig som koncernchef inom ramavtal, offentliga upphandlingar och storkundsavtal och redan nu under maj månad har vi kunnat öka resurserna inom offentlig upphandling och vi har kunnat lämna in anbud till ett ordervärde om cirka 30 Mkr mot den norska marknaden. Vår förhoppning och målsättning är att kunna utöka våra offentliga kontrakt avsevärt de kommande 12 – 24 månaderna vilket samtidigt då även kommer öka båda intäkter och rörelseresultat för koncernen.

Bolaget har under maj månad kallat till årsstämma som hålls den 13 juni 2019 kl 12.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Om ni har möjlighet att närvara på bolagsstämman så går det bra att anmäla sig till bolaget senast den 10 juni 2019.

Till sist så kommer nyheten som de flesta av er aktieägare har väntat på, en kort uppdatering kring vår noteringsprocess på Merkur Market (Oslo Börs). Både jag och styrelsen har fullt fokus på denna fråga och vi har under kvartalet lagt ner stora resurser på att komma vidare i noteringsprocessen. En viktig fråga som kommit upp är enligt Oslo Börs problemet att lista
ett redan Euroclear anslutet bolag från Sverige då Norge använder sig av ett eget system som går under kortnamnet VPS.

Våra rådgivare har därefter undersökt frågan och kommit fram till en lösning som kommer passa både oss och Oslo Börs men det har gjort att noteringsprocessen tyvärr tagit
lite längre tid än beräknat och var något som vi inte kunde förutse tyvärr.

Oslo Börs har varit väldigt hjälpsamma i processen och vår förhoppning är nu att kunna komma vidare i notering redan under slutet av kvartal 2 (Q2). Vi vet att denna sakfråga är viktig för samtliga aktieägare i bolaget och vi har fullt fokus på noteringsfrågan. Men vissa saker kan vi tyvärr inte påskynda utan vi får istället acceptera att det tar lite längre tid än tidigare beräknat, något vi även hoppas ni alla aktieägare har förståelse för.

Tillsammans bygger vi en stark koncern, stark nog att möta framtidens utmaningar!

Glenn Renhult, VD och koncernchef
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Ladda ner delårsrapport (PDF 20MB)

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com