• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 10 638 tkr (9 954 tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till -436 tkr (969 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,0005 kr (0,01 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 870 kr (1 056 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 34 076 tkr (23 379 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 789 594 714 st (678 085 494)

Koncernchef har ordet
Kära aktieägare

Bolagets rörelseresultat tyngs under kvartalet av ett flertal studiekostnader som uppkommit inom ramen för vårt samarbete med T2 Biosystem och våra två nya T2 kunder, Akademiska Sjukhuset och Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Dessa kostnader är av engångskaraktär och efter studien är slutförd så förväntar vi oss ökade intäkter genom dessa två nya avtal.

Under juli månad blev det även klart med Örebro sjukhus att de blir en ny T2 kund till bolaget och målsättningen är att vi ska installera ett T2Dx instrument hos dem under september 2019.

I början av september månad så är det planerat att vi ska installera ytterligare ett instrument i Danmark beträffade T2 Biosystem. Mer information om detta kommer inom kort via ett pressmeddelande.

Vi har även under juli månad påbörjat en försäljning av Vigilant Biosciences produkter till tandläkare i Sverige vilket har startat mycket positivt och kommer påverka resultat och omsättning positivt under kommande kvartal. Med bolagets nya T2 kunder och samarbetet med Vigilant Biosciences så kommer både bolagets resultat och omsättning öka väsentligt under Q3 – Q4 om allt går som planerat, så vår prognos om ett starkt positivt rörelseresultat för hela 2019 står idag fast.

När jag under 2017 blev vald till Koncernchef för Biotech-IgG stod bolaget inför en hård prövning och det var inte ens

säkert att bolaget skulle kunna överleva då bolaget hade stora skulder och ett stort förlustresultat. Men nu cirka två år senare så står vi här tillsammans med ett väl fungerande tillväxtbolag som har goda möjligheter att kunna öka sin intjäningsförmåga väsentligt de kommande åren om vårt samarbete med T2 Biosystem slår väl ut med våra nya avtalskunder i Sverige och Danmark.

Med bakgrund av detta så har jag fattat beslutet att avgå som bolagets VD då mitt arbete att få Biotech på rätt bana nu är färdigt och då är det dags att istället välja en förvaltare som tar över och driver verksamheten framåt inom Biotech sektorn. Jag kommer dock kvarstå i Biotech-IgG styrelse samt även som bolagets huvudägare då jag vill följa med bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Som ny VD har styrelsen i samråd med mig valt Johan Lee Backman och han börjar omgående på sin nya tjänst. Johan Lee Backman har arbetat länge i koncernen som bolagets kontorschef och han är mycket väl insatt i bolagets olika kundrelationer och tillika leverantörssamarbeten så både jag och övriga i styrelsen är mycket nöjda med vårt beslut. Johan Lee Backman kommer i fortsättning hantera bolagets listningsprocess med stöd av styrelsen och det är vår goda förhoppning att kunna lämna en uppdaterad information kring noteringsprocessen inom de närmaste veckorna då vi är väldigt nära att kunna slutföra listningsprocessen.

Vi är även väl medvetna om att processen har tagit mer tid än väntat, men jag och styrelsen har samtidigt gjort allt vi kan för att påskynda listningsprocessen. Tyvärr kan vi inte påverka regelverket och dess olika hanteringstider, säger Glenn Renhult, Avgående VD och Koncernchef för Biotech- IgG Equity AB (publ).

Glenn Renhult
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Läs hela delårsrapporten för första halvåret här.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com