• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 39 330 tkr (25 018 tkr)
  • Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -2 253 tkr (2 018 tkr)
  • Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -2 021 tkr (-16 987 tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,025 kr (0,003 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 385 tkr (1 795 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 15 045 tkr (33 634 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 839 064 527 st (763 818 168 st)

Kära aktieägare

Fjärde kvartalet tyngs av utvecklingskostnader samt nya
studiekostnader vilket tyvärr resulterar i ett negativt
rörelseresultat för perioden. Bolaget har idag 4 studier
pågående och vår förhoppning är att samtliga av dessa
kommer konverteras till kommersiella avtal under 2020 och
därför göra bolaget vinstdrivande igen.

Bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) har
föreslagit att Biotech-IgG Equity ska fusioneras med dem och
aktieägarna kommer därför få möjlighet att avgöra frågan på
en kommande bolagsstämma. På Capital Conquest begäran
så kommer därför bolaget att kalla till en extra bolagsstämma
inom kort och fullständig information kommer finnas i
kallelsen kring fusionen.

Johan Lee Backman
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Läs hela bokslutskommunikén 2019 här.