Glenn Renhult, Stefan Nyman och Hans Larnefeldt omvaldes som styrelseledamöter.
Glenn Renhult omvaldes även till styrelseordförande på ett konstituerande styrelsemöte efter stämman.

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och stämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att omvälja sittande revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021 (omval). Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen i enlighet styrelsens förslag som meddelades i kallelsen den 23 juni 2020.

Stämman bemyndigade styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Bolaget kommer även under nästa vecka att lämna en lägesuppdatering kring verksamheten.