Ladda ner delårsrapporten

  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 14 127 tkr (10 638 tkr)
  • Resultatet i koncernen innan finansiella poster uppgick till -1 409 tkr (-763 tkr)
  • Resultatet i koncernen efter finansiella poster uppgick till -1 481 tkr (-436 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,0018kr (-0,0005 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 420 tkr (3 870 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 12 120 tkr (34 076 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 839 064 527 st (839 064 527 st)

Styrelseordförande har ordet

Som nämnt i lägesuppdateringen som publicerades den 12 augusti har det varit ett mycket intensivt första halvår där vårt fokus har varit på att etablera nya T2Dx instrument i Sverige, Danmark och Norge med vår samarbetspartner T2 Biosystem i USA. Med anledning av Covid-19 pandemin som påverkat omvärlden negativt, har vi ändå lyckats påvisa en mycket god tillväxt och framförallt inom försäljning av blodanalyser. Vårt strategiska samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Akademiska Universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhus kommer att ha en stor betydande effekt för bolagets expansion under de kommande åren samt bidra till ökade intäkter och förbättrat rörelseresultat.

De tre senaste åren har varit en utmaning för bolaget och inte minst sagt för alla ni aktieägare som valt att stötta bolaget med nytt rörelsekapital. Utan er hade den här resan aldrig varit möjlig att genomföra. Tack vare hårt arbete och uthållighet ser vi nu resultatet av de investeringar som har gjorts när sjukhus efter sjukhus väljer att börja använda T2Dx instrumentet från T2 Biosystem där vi som bolag är avtalspartner. Vi vill uppmärksamma om att vi i dagsläget undersöker alla möjligheter till att kunna genomföra en åternotering av bolagets B-aktie, alternativt genomföra en försäljning av bolagets underliggande B2B verksamhet för att på bästa sätt ta tillvara på aktieägarnas investeringar.

Under augusti 2020 meddelade även den amerikanska livsmedels läkemedelsadministrationen bolagets samarbetspartner T2 Biosystem i USA att man har utfärdat ett tillstånd för nödanvändning av bolagets molekylära diagnostiska test Covid-19, T2SRS-CoV-2-panelen. Covid-19 infektioner kallas SARS-CoV-2, och kan med hjälp av T2Dx instrumentet T2SARS-CoV-2-panel upptäckas inom två timmar. Patienter som intensivvårdats till följd av Covid-19 löper hög risk att drabbas av följdsjukdomar som sepsis. Med hjälp av T2SARS-CoV-2, T2Bacteria och T2Candida Panelen kan man identifiera infektioner i ett tidigare skede.

Bolagets huvudägare, Capital Conquest AB (publ), har historiskt sett genomfört ett antal B2B försäljningar med väldigt goda resultat. Bolaget har därför nu beslutat att anlita dem för att utvärdera om en eventuell B2B försäljning kan vara ett lyckat alternativ, istället för en aktienotering, med syfte att skapa värde för bolagets befintliga aktieägare. Ytterligare information gällande det här kommer att publiceras via bolagets standard kanaler.

Vi är övertygande om att de kommande kvartalen kommer ha en mycket positiv utveckling för både försäljningen och vår resultatutveckling säger, Glenn Renhult, styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Ladda ner delårsrapporten