Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har beslutat om att föreslå en företrädesemission av aktier vilket kan tillföra bolaget höst 78,3 miljoner kronor före emissionskostnader, samt ytterligare 39,6 miljoner kronor i medföljande teckningsoptioner. Det här innebär att bolaget kan tillföras totalt 117,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen föreslår även att bolaget beslutar om att genomföra en fusion med bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) med syftet att konsolidera koncernen samt stärka bolagets balansräkning för att ytterligare möjliggöra en fortsatt tillväxtresa. Kvarvarande bolag efter fusionen blir Biotech-IgG Equity AB (publ) som övertar Capital Conquest AB (publ) förvaltningsverksamhet och dess intjäningsförmåga. Styrelsen kommer inom kort att utfärda en kallelse till extra bolagsstämma för att godkänna kapitalanskaffningen och bolagsfusionen mellan Biotech-IgG Equity AB (publ) och Capital Conquest AB (publ).

Styrelseordförandes kommentar
Bolaget har haft en mycket positiv utveckling med lanseringen av T2Dx instrumentet från T2 Biosystem det senaste året. Den 29 oktober offentliggjorde bolaget att man tecknat ett avtal med Karolinska Universitetssjukhus som löper under fyra år avseende T2Candida och T2Bacteria regenter. Kort därefter offentliggjorde bolaget även ett nytt avtal med Helsingfors Universitetssjukhus gällande ett T2Dx instrument. Vi ser väldigt positivt på det här då Finland är en ny och stor marknad för oss som bidrar till mycket goda utvecklingsmöjligheter för att expandera med fler instrument. Även om införsäljningsprocessen av nya instrument sker under en väldigt lång tid så bildar även de nya avtalen som tecknas ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat under en väldigt lång löptid vilket i sin tur skapar en god avkastning till samtliga aktieägare i bolaget. Vi har nu bevisat med de nya avtalen som vi tecknat att T2Dx instrumentet fungerar mycket bra i marknaden och anser oss ha mycket goda möjligheter att kunna expandera i både Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland och bygga ett mycket lönsamt tillväxtbolag.

Bolaget ledning och styrelse bedömer tillsammans med sin huvudägare att bolagets begränsade rörelsekapital är ett hinder för en optimal utveckling av bolaget och för att kunna ta sig an nya marknadsandelar i framförallt Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. Ett tillskott av kapital kommer att kunna öka takten i processen att etablera nya instrument samt säkerställa en god värdeutveckling av bolagets befintliga tillgångar. Samtidigt vill vi möjliggöra för oss att investera i nya intäktsgrenar och utveckla verksamheten ytterligare. Kapitaltillskottet från den föreslagna företrädesemissionen samt kapitalet från bolagsfusionen med Capital Conquest AB (publ) kommer ge bolaget möjligheten att växa med vidbehållen lönsamhet. Vi bedömer att bolaget inte kommer behöva göra några ytterligare nyemissioner efter denna kapitalisering. Den starka tilltron till bolaget syns inte minst genom teckningsförbindelser från bland annat styrelsen, ledningen och huvudägare om cirka 56 procent, samt garantiförbindelser på resterande 44 procent, vilket gör att jag ser mycket positivt på framtiden, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Teckningsvillkor
Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 0,015 kronor per aktie vilket innebär att bolaget tillförs högst 78 302 252 kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 56 procent samt externa garantiförbindelser om cirka 44 procent som innebär att emissionen är 100% säkerställd. Antalet aktier i bolaget kommer att öka från sina nuvarande 1 044 030 038 aktier till 6 264 180 228 aktier och medför en aktieutspädning om cirka 83,4 procent av kapitalet i bolaget. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna i emissionen men även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i erbjudandet.

Företrädesemission
Emissionsbelopp: 78 302 252 kronor
Teckningskurs: 0.015 kronor
Preliminär teckningstid: 29 jan till 22 feb 2021
Teckningsvillkor: Varje aktie ger rätt att teckna en (1) fem (5) nya aktier oavsett A/B-aktie.

Teckningsoption
För varje tecknad aktie erhålls även två (2) vederlagsfria teckningsoptioner i form av en TO1 och TO2. För varje TO1 har man rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0.018 kronor per aktie vilket kan tillföra bolaget högst 18 792 540 kronor före emissionskostnader. För varje TO2 har man rätten att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0.020 kronor per aktie vilket kan tillföra bolaget högst 20 880 600 kronor före emissionskostnader. Vid 100 procent nyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras totalt 39 673 140 kronor före emissionskostnader. Vi genomför ovanstående kapitalanskaffning för att säkerställa bolagets expansionsmöjligheter med bolagets partner T2 Biosystem i USA samt för att stärka bolagets allmänna finansiella ställning och möjliggöra för nya investeringar och nya förvärv.

Efter bolagsstämmans godkännande kommer ett fullständigt prospekt att publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Johan Lee Backman, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se