Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman och Hans Larnefeldt som styrelseledamöter och Johan Lee Backman valdes in som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade att fastställa av arvoden till styrelsen enligt följande:
Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 200.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att förvärva 81% av aktierna i Capital Conquest AB (publ).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att sälja samtliga aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) till Hugo & Partner AB som Capital Conquest AB (publ) innehar per den 25/1 – 2021.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att emitterar preferensaktier till Hugo & Partner AB till beloppet 40 Mkr.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att genomföra en riktad emission av 250 000 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner för företaget.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner vilket kan inbringa högst 78 Mkr.

Stämman beslutade att godkänna ändring av villkoren för tidigare utgivna teckningsoptioner enligt framlagt förslag på stämman.

Stämman beslutade att godkänna ändring av bolagsordningen enligt framlagt förslag på stämman.

Styrelsen