Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) 556529–6224, kallas till årsstämma den 29 juni 2021 kl.13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 juni 2021, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 18 juni 2021 under adress Biotech-IgG Equity AB (publ), Box 4211
171 04 Sundbyberg eller via e-post till info@biotech-equity.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 18 juni 2021, Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
 13. Val av revisor eller revisorer, se närmare nedan
 14. Beslut om att bemyndiga styrelsen., se närmare nedan.
 15. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

10. Fastställande arvodet till styrelsen
Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 200.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr.

12. Val av styrelseledamöter
Förslag att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt och Johan Lee Backman.

13. Val av revisor eller revisorer.
Förslag att omvälja sittande revisor Karl Göran Bringer och endast ha en vald revisor i stället för två.

14. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Göteborg den 26 maj 2021
Styrelsen