EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av företrädesemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 11 december 2020 och godkändes av en extra bolagsstämma den 25 januari 2021. Utfallet visar att totalt 1 397 718 700 units, motsvarande cirka 54,90 % procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades totalt 1 428 322 666 units, motsvarande cirka 56,10% procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 11% procent och inga emissionsgarantier har behövt utnyttjas.

Styrelsen har även med stöd från sitt emissionsbemyndigande från årsstämman den 24 juli 2020 beslutat att genomföra en riktad nyemission till strategisk investerare om totalt 281 591 271 units till teckningskursen 0.030 kr, vilket är samma villkor som i företrädsemissionen. Den riktade nyemissionen tillför bolaget omkring 8,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Bolaget tillförs cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader och aktiekapitalet ökar med cirka 55 955 619 SEK från 10 440 297 SEK till 65 096 654 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 652 082 732 aktier till 6 696 113 770 aktier. Emissionen medför en utspädning om cirka 84,50 procent för befintliga aktieägare som inte valde att teckna sig i företrädsemissionen. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske inom 3-4 veckor. Därutöver så emitterar även bolaget teckningsoptionerna (”TO1 och TO2”) som kan ytterligare komma att tillföra bolaget cirka 42,9 Mkr vid fullteckning.

– Jag är mycket tacksam och glad över det stora intresset Bolaget har fått från både befintliga aktieägare och nya investerare som har valt att medverka i nyemissionen. Att emissionen övertecknades, och att Bolaget beslutat att genomföra en riktad emission, ser jag som ett starkt kvitto på att det är många som är med mig samt ser en god potential i vårt tillväxtbolag, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Biotech-IgG Equity.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se