Ladda ner delårsrapporten

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 861 tkr (14 127 tkr)
  • Resultatet innan finansiella poster uppgick till -606 tkr (-1 409 tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12 458 tkr (-1 481 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,0119 kr (-0,0018 kr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 6 173 tkr (1 420 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 183 809 tkr (12 120 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 1 044 007 728 st (839 064 527 st)

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
Nettoomsättningen har minskat mot förgående år beroende på att bolaget har bytt redovisningsprincip för sin förvaltningsverksamhet, vilket i sin tur har påverkat omsättningen negativt, men det har ingen resultatpåverkan. Bolagets övriga försäljning har även under perioden påverkats väsentligt negativt till följd av covid-19 vilket omfattar både ramavtalskunder och enskilda sjukhuskunder.

RÖRELSEKOSTNADER
Bolaget har under perioden belastats av två engångskostnader på totalt 590 Tkr varav 340 Tkr avser lagerkostnader gällande T2Dx instrumenten samt 150 Tkr i lösen för tidigare hyreslokal i Karlstad.

PERIODENS RESULTAT
Bolaget uppvisade ett något förbättrat operativt resultat jämfört med föregående år, och det främst på grund av minskade studiekostnader för T2Dx instrument till bolagets olika sjukhuskunder. Samtidigt har vi även under perioden genomfört ett flertal åtgärder för att ytterligare sänka bolagets operativa kostnader. Bland annat så har vi under perioden omlokaliserat stora delar av vår verksamhet till ett mindre kontor, vilket kommer att på årsbasis att påverka rörelseresultatet positivt med cirka 400 Tkr, samt även minskat våra lagerhanteringskostnader. Bolaget övertog även under slutet av januari 2021 stora delar av dotterbolaget Capital Conquest AB (publ) interna förvaltningsverksamhet, efter att en extra bolagsstämma beslutade att ingå en fusion med dotterbolaget. Vilket i sin tur har bidraget till att bolaget har kunnat ökat sina finansiella intäkter till i ett positivt rörelseresultat om hela 12,4 Mkr efter skatt.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Bolaget totala tillgångar har under perioden ökat med totalt 171,6 Mkr till 183,8 Mkr då bolaget under första kvartalet förvärvade majoritetsposten i Capital Conquest AB (publ), samt genomförde en större företrädesemissionen under andra kvartalet. Bolaget har även under perioden minskat sina nettoskulder med cirka 40 Mkr, då bolagets huvudägare valde att konvertera tidigare inlånat kapital till aktier i företrädesemissionen. Bolaget har därmed kunnat förbättra sina nyckeltal, och fått en betydligt lägre skuldsättningsgrad med minskade räntekostnader, vilket kommer stärka rörelseresultatet positivt.

FÖRETRÄDESEMISSION
Bolaget genomförde under perioden 18 maj till 1 juni 2021 en företrädesemission som blev övertecknad, varvid bolaget tillfördes cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader, varav bolagets huvudägare stod för cirka 50% av emissionsteckningen. Emissionen är slutregistrerad på bolagsverket och samtliga tecknare har fått sina aktier utbokade till sina respektive konton.

TECKNINGSOPTIONER
De aktieägare som valde att delta i företrädesemissionen har även fått sina teckningsoptioner TO1 och TO2 utbokade till sina respektive konton. TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-01-01 – 2022-01-30 till ett teckningspris om 0,018 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1, och bolaget kan då tillföras totalt 18,7 Mkr före emissionskostnader. TO2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Biotech under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31 till ett teckningspris om 0,020 SEK. Sammanlagt kan 1 044 031 038 aktier emitteras vid full teckning med stöd av TO1 och bolaget tillförs då totalt 20,8 Mkr före emissionskostnader.

FUSION MELLAN BIOTECH-IGG EQUITY OCH CAPITAL CONQUEST
Bolaget har idag en pågående fusion mellan Biotech-IgG Equity AB (publ) och Capital Conquest AB (publ) och vi förväntar oss att denna process är färdig registrerad under kommande kvartal. Därutöver så har även ledningen beslutat att bolaget ska emittera teckningsoptioner till samtliga aktieägare i Capital Conquest och detta ska ske med samma villkor som befintliga aktieägare fick i den tidigare företrädesemissionen. Bolaget kommer därför inom kort att skicka ut ett kompletterade pressmeddelande där all information framgår kring de nya teckningsoptionerna som skall emitteras till Capital Conquest minoritetsägare.

FÖRETAGSOBLIGATIONER
Bolaget kommunicerade den 9 juli 2021 att beslut har tagits att ta in ytterligare tillväxtkapital genom nyemission av företagsobligationer. De nya obligationerna kommer att ha en löptid på 3 år med en fast ränta om 8.25% per år, där ränteutbetalning sker varje kvartal. Bolaget har även valt att justera ner emissionsbeloppet till maximalt 20 Mkr, och befintliga aktieägare har även företrädesrätt till teckning i obligationen. Fullständiga villkor och den fastställda teckningstiden kommer att presentera inom kort till samtliga aktieägare. Även tidigare obligationstecknare som valde att placera kapital i bolagets OB1 som nu återbetalas under november 2021, kommer bli erbjudna att teckna i bolagets nya erbjudande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Bolagets företrädsemission blev slutförd och bolaget tillfördes cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader, varv bolagets huvudägare tecknade cirka 50% av emissionen.

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Även om de har varit väldigt turbulent i världen på grund av covid-19 den senaste tiden, så har ändå bolaget klarat att uppvisa ett starkt positivt rörelseresultat, vilket är mycket glädjande för både mig och för våra aktieägare.

Bolaget beslutade tidigare under året att anta en hög utdelningspolicy, där merparten av rörelseresultatet ska löpande delas ut till bolagets aktieägare, ett beslut som jag ställer mig positiv till som bolagets huvudägare. Med bakgrund av detta så har vi under de senaste månaderna undersökt de juridiska möjligheterna till att kunna genomföra en utdelning, men då en del av våra koncernbolag tidigare har mottagit omsättningsstöd på grund av covid-19, så har denna fråga blivit väsentlig och krävt en del utredningsarbete. Om bolaget beslutar att genomföra en utdelning innan den 31/1 – 2022, så blir koncernen tyvärr återbetalningsskyldig för de tidigare ekonomiska stöd, som har betalats ut till respektive koncernbolag. En utdelning, utan sådan negativ påverkan, kan därför tidigast ske under februari 2022 för att inte bolaget eller övriga koncernbolag, skall påverkas negativt av aktieutdelningen.

Vårt fokus ligger idag på tillväxt, och vi tittar löpande på nya förvärv som både kan komplettera och stärka koncernen, och vi för idag samtal med ett flertal olika parter om nya förvärvsobjekt. Vår förhoppning är att kunna slutföra ett större förvärv under kommande kvartal.

Portföljbolag
Vi får även löpande många frågor från våra aktieägare om vilka bolag som idag ingår i vår förvaltningsportfölj via dotterbolaget Capital Conquest.

Ett av dessa bolag som jag särskilt vill belysa, är ett bolag som heter Newton Nordic. Bolaget är ett mindre företag, som idag är listat på First North under Nasdaq Omx d.v.s. ”Börsen” och håller nu på att genomföra ett större företagsförvärv, där bolaget ska förvärva mediebolaget Influencer Panel AB.

Influencer Panel AB ägs och drivs idag av de välkända serie entreprenörerna Danjal Kanani, Joakim Lundell och Jonna Lundell, vilka alla har en lång erfarenhet inom digital marknadsföring och sociala medier. Influencers är nya tiders sätt att marknadsföra och sälja sina produkter, för såväl små som stora multinationella företag. Idag är trenden att annonsering i tidningar och TV hela tiden sjunker, inte minst beroende på att allt färre yngre, ens bryr sig om att titta på TV, och att prenumerera på en dagstidning, som DN/GP/SvD eller läsa dem, är det inte många som gör, och antalet såväl tittare som läsare minskar hela tiden. I stället så ökar tiden på sociala medier såsom Instagram/YouTube/Facebook m.fl. vilket innebär att det är där som marknadsföringsbudgeten alltmer hamnar. Detta gynnar Influencers, då det är på sociala medier som de har sin följare (tittare), vilket innebär att en allt större del av annonsbudgeten kommer dem till godo, då en känd Influencer kan ha så många som 10 miljoner följare – Det har inga tidningar eller TV kanaler numer.

Vad Influencer Panel, som blir det nya Newton Nordic, lite förenklat gör, det är att aggregera (samla ihop) mindre Influencers till ett paket, som erbjuds till annonsörer och där antalet följare kan vara så många som 100 000 000 eller fler – Och för det, så kommer Influencer Panel att få bra betalt, och om allt går som förväntat, snart bli ett förstahandsval för marknadsförare, som drar i gång en kampanj för någon vara eller tjänst.

Vi tror därför att de nya förvärvet, Influencer Panel, kommer bidra till en potentiellt mycket hög lönsamhet för Newton Nordic, och därmed en förhoppningsvis mycket god värdetillväxt för alla aktieägare. Vi förväntar därför en mycket stark och snabb tillväxtresa i Newton Nordic, och en god avkastning på vår placering i bolaget.

Om du själv som aktieägare i Biotech-IgG Equity finner bolaget, Newton Nordic, intressant och ser samma tillväxtresa som vi, så är de bara att köpa aktier i bolaget och därmed som aktieägare i Newton Nordic få möjlighet att följa med på, vad vi hoppas kommer att bli en mycket bra tillväxtresa, vilket förhoppningsvis även kommer att avspeglas i bolagets aktiekurs. Aktien handlas idag under kortnamnet NEWTON och går att handla via alla svenska banker, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Bästa hälsningar

Glenn Renhult Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Ladda ner delårsrapporten