Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 31 januari avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1.
Totalt nyttjades 3 289 671 048 optioner, vilket motsvarar cirka 63% av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader.

Genom de nyttjade antalet teckningsoptioner tillförs 657 934 210 nya aktier till bolaget, totalt nytt antal stamaktier i bolaget blir därmed 7 354 046 980 stycken. Emissionen medför en utspädning om cirka 9,8% baserat på antalet aktier Biotech och utfallet av av nyttjandet av TO 1.

För att underlätta hanteringen av emissionen så har bolagets huvudägare ställt upp med ett aktielån på motsvarande aktier som tecknades i TO1 emissionen så leverans av de nya aktierna kan förväntas ske redan under nästa vecka. Bolaget har även idag skickat ut avräkningsnotor till samtliga tecknare.

Styrelsen