Stämman beslutade att välja ny revisor. Till nytt revisionsbolag valdes BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor Erik John-David Larsson.

Styrelsen tackade alla aktieägare och förklarade sedan stämman avslutad.